چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه‌ی رابطه‌ی بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان انجام شد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصيفي- همبستگی می‌باشد. جامعه آماري شامل كليه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان بود. نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 528 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند.داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه سازمان یادگیرنده با پایایی 97/0 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی با پایایی96/0 جمع‌آوری و از طریق آزمون‌های t تک نمونه‌ای، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیله‌ی نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که وضعیت سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در سطح بالاتر از متوسط است. بین سازمان یادگیرنده و مؤلفه‌های آن با اثربخشی سازمانی مدارس رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه در مدارس هیأت امنایی، مؤلفه‌های یادگیری تیمی، سرآمدي شخصي و چشم‌انداز مشترك؛ و در مدارس عادی، ویژگی‌هاي چشم‌انداز مشترك، تفکر سیستمی، سرآمدي شخصي و يادگيري تيمي بيشترين تأثير را در پيش‌بيني اثربخشی سازمانی دارند.

کلید واژگان :

اثربخشی سازمانی، سازمان یادگیرنده، مدارس هیأت امنایی.ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک