چکیده :

هدف اصلی مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که در بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، راهبردی، سیاسی و نظامی و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، کدام‌یک نقش مهمی در تعیین بودجه دفاعی ایران طی سال‌های 1394-1338 داشته است؟ به این منظور از 18 متغیر که بر اساس مبانی نظری، مطالعات تجربی و ساختار ایران بر سهم بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار دفاعی) مؤثرند، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد متوسط‌گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)، به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم ‌اطمینان مدل می‌باشد. با برآورد 40000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب این رگرسیون‌ها، متغیرهای مؤثر مشخص شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تعیین‌کننده‌های اصلی بودجه دفاعی در ایران به‌ترتیب عبارتند از: متوسط بار دفاعی کشورهای جهان، متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه، سهم درآمدهای نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی، جنگ تحمیلی، وقفه بار دفاعی و بار دفاعی رژیم صهیونیستی. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که بیش‌تر متغیرهای تعیین‌کننده سهم بودجه دفاعی در ایران، راهبردی بوده‌اند و متغیرهای اقتصادی نقش چندانی در تعیین بودجه دفاعی ندارند.

کلید واژگان :

بودجه دفاعی، متغیرهای راهبردی، ایران، متوسط‌گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE).ارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک