چکیده :

شرکتها ، در تصمیم گیري بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. همچنین امروزه موضوع رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکتها با سطح افشاي اطلاعات کانون توجه مجامع حرفه اي، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداري بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتري داشته است. ارائه کلیه اطلاعات به گونه اي که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهاي مالی واحد تجاري را بیان نماید بیانگر افشاي کامل اطلاعات می باشد . سطح افشاي اطلاعات در گزارشگري مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و توان استفاده کنندگان گزارشهاي مالی به ویژگیها و معیارهاي گزارشهاي مالی نیز وابسته است. از این رو تحقیق حاضر به روش تحلیل همبستگی و رگرسیون، سعی در بررسی رابطه ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکت هاي پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران را با سطح افشاي اطلاعات مالی مربوط به آن شرکت ها دارد. نتیجه تحقیق با پشتوانه تحقیق هاي انجام شده قبلی در خصوص سایر متغیرهاي ساختار مالی و مالکیت، نشان داد ارتباط معناداري بین ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکت و سطح افشاي اطلاعات وجود دارد.

کلید واژگان :

سطح افشاي اطلاعات، ساختار مالی، ساختار مالکیتارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک