چکیده :

هر واحد تجاری با توجه به نوع فعالیت خود در آن حیطه عمل می نماید که نتیجه ی عملکرد آنها از طرق مختلف قابل بررسی و ارزیابی و اندازه گیری می باشد . یکی از ابزارهایی که برای تعیین موقعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی می باشد . در واقع نسبتهای مالی واقعیتهای مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت مالی یک واحد را آشکار می سازد ٬ البته عوامل مختلفی در این نسبتها دخیل می باشند که یکی از آنها نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور می باشد ٬ تورم به عنوان یکی از شاخص ‏های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه ‏هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می‏ باشد که در این مقاله آنرا را مدنظر قرار دادیم تا بررسی نماییم که این عامل تا چه اندازه و چگونه بر نسبتهای گوناگون مالی واحدهای تجاری اثرگذار می باشد ٬ برای انجام چنین تحقیقی اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای 1385 الی 1390 بررسی نموده و برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excel و نرم افزار Eviews ٬ ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون صورت پذیرفت . نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از ارتباط معنی دار بین تورم و شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دارد . بنابراین می توان گفت نرخ تورم بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر فراوان داشته و کشوری با نرخ تورم بالا/پایین می تواند اثر نامطلوب/مطلوب بر عملکرد مالی شرکت ها داشته باشد. به عبارت دیگر یکی از عوامل خارج از شرکت که باعث ضعف/قوت عملکرد مالی شرکت ها می باشد نرخ تورم است.

کلید واژگان :

تورم - شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی- نسبتهای نقدینگی - نسبتهای فعالیت – نسبتهای سودآوری – نسبتهای مالکیتارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک