چکیده :

گردشگری یکی از مهمترین موضوعات کنونی در زمینه توسعه روستایی به شمار می آید که از دیدگاه پایداری دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. اگرچه توسعه گردشگری از طریق ارتقای سطح و کیفیت زندگی ، اشتغال و بهبود شاخص های اقتصادی _ اجتماعی به عنوان یکی از راه های بهبود اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی دیده شده است، امّا اگر این توسعه به صورت پایدار و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن صورت نپذیرد می تواند آثار نامطلوب متعددی در زمینه های مختلف اقتصادی و طبیعی از جمله تهدید تخریب محیط زیست را بهمراه داشته باشد. روش تحقیق در این مطالعه بر اساس رهیافت تلفیقی کمی و کیفی شامل شبیه سازی دینامیکی با بهره گیری از نرم افزار I Think و روش تحلیلی _ توصیفی می باشد که در آن داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه از ساکنین روستای فرجین در سال 1391 جمع آوری گردیده است.بررسی های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی مهمترین مولفه های تاثیر پذیر از گردشگری روستایی بوده به طوری که حدود 70 درصد از واریانس کل عامل ها را تبیین می کند.

کلید واژگان :

"گردشگری روستایی"؛ "توسعه پایدار"؛ "رویکرد تفکر سیستمی"؛ "شهرستان همدان"ارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک