چکیده :

هر ساله آفات یونجه بذری از جمله زنبور بذرخوار یونجه ) Bruchophagus roddi (Gussakovskiو سوسک بذرخوار یونجـه ) Tychius aureolus (Keiswetterدرصد قابل توجهی از علکرد بذر یونجه را کاهش میدهند ولـی برنامـه نمونـهبـرداری مـدونی برای تخمین جمعیت و مدیریت آنها تهیه نشده است. طی دو سال مطالعه الگوی توزیع قضایی مراحـل نابـالغ دو حـشره مـذکور در مزارع یونجه بذری با استفاده از شاخصهای تجمع ) lδ, X*, Cx, lDو (1/kو مدلهای Taylorو Iwaoبررسی گردیـد. نتـایج ارائـه شده توسط همه شاخصها و هر دو مدل نشانگر تجمعی بودن مراحل نابالغ هر دو حشره در هر دو سال بررسی بود. بـه طـوری کـه مقدار شاخصهای lδ,X*, lDو 1/kبیشتر از یک و میزان شاخص Cxبه طور معنیداری بیش از صفر بود. ضرایب رگرسیون قانونی نمایی تایلور برای زنبور بذر خوار یونجه و سوسک بذر خوار یونجه به ترتیب عبارت بودند از b = 1.2 ± 0.06, (a = 0.5) r2 = 0.95 و ) (b = 1.06 ± 0.05, a=0.275 r2 = 82و ضــرایب رگرســیونی مــدل ایــواا بــرای آن دو بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از: (. بیشتر بودن ضریب همبستگی مدل تایلورα = 0.09, β =1.07 ± 0.14 r2 = 0.29) ( وα =0.08, β = 2.95 ± 0.06 r2 = 0.5) نشان دهندۀ کارایی بهتر مدل در توجیه رابطۀ میان واریانس و میانگین انبوهی هر دو حشره میباشد

کلید واژگان :

توزیع فضایی، زنبور بذر خوار یونجه، سرخرطومی بذر یونجارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک