چکیده :

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم ر توسعه پایدار روستایی است. لازمه رسیدن به توسعه پایدار روستایی توجه به سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه نیز با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات سرمایه های اجتماعی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان میانکوه شرقی پرداخته شد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان میانکوه شرقی در شهرستان پلدختر می باشد. 103 سرپرست خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار داردهمچنین بین سرمایه اجتماعی و رفاه خانوارها در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود داشته و از میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر و انسجام اجتماعی کمترین تاثیر را بر رفاه خانوارهای روستایی داشته است.

کلید واژگان :

سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی، مدل تحلیل مسیر، دهستان میانکوه شرقیارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک