چکیده :

در عصر حاضر، با وجود آن که بشر تمام ساحتهای انسانی را تا کرانه پیموده و به تعبیر برخی از دانشمندان غربی، پایان جهان را به چشم خود دیده، اما نتوانسته است راهکاری مطمئن و ماندگاری برای کاهش و یا تسکین بحرانهای روانی و آلامروحی خویش، کشف نماید؛ و لذا ندای نیاز به دین را از عمق جانش فریاد میزند و بانگ برمیآورد که تنها طریق نجات، پذیرش وحی الهی و تمکین رهاورد انبیاست. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال آن است که دریابد، دیناسلامبهعنوانکاملتریندینالهیکه ضامن سعادتدنیویواخرویبشراست، چه راهکارهایی را برای ارتقا و تضمین امنیت روحی انسان ارائه داده است؛ و این راه حلها، چگونه امنیت روانی انسان را محقق میسازند. در پاسخ، به این نتیجه نائل آمده است که امنیت روانی واقعی و اثر بخش جز در پرتو ایمان و توکل بر یگانه مدیر و مدبر جهان، باور به هدفمند بودن زندگی و وجود حیات پس از مرگ، تقوا و استعانت از قدرت لا یزال الهی و راز و نیاز با محبوب حقیقی محقق نمیشود؛ همچنین ارتباط با وجودی متعالی، زمینههای یکپارچگی شخصیت را در انسان فراهم میکند و در تشکیل ارزشهای عالی در وجود آدمی، ایجاد انگیـزه در زندگی اجتماعی و مسئولیتهای فرهنگی و اقتصادی و امید به زندگی نقشی جدی دارد.

کلید واژگان :

قرآن، آرامش، امنیت روانی، ایمان به خدا، توکلارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک