چکیده :

مقدمه: هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثير 12 هفته تمرين تركيبي بر گرلين آسيل دار پلاسما و نيمرخ ليپيدي زنان داراي اضافه وزن بود. روششناسي: 40 زن غير ورزشكار داراي شاخص توده بدني بيشتر از 25 و كمتر از 30 ، از بين بيش از 400 دانشجوي واجد شرايط دانشگاه آزاد ورامين به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه تجربي و كنترل تقسيم شدند. برنامه تمريني به مدت 12 هفته و شامل هفت جلسه تمرينات ورزشي تركيبي در هفته بود. چهار جلسه شامل تمرين 50 درصد يك تكرار بيشينه و يك جلسه تمرين هندبال - 55 درصد ضربان قلب بيشينه، دو جلسه تمرين مقاومتي دايرهاي با شدت 60 - استقامتي تناوبي با شدت 75 به روش كلوريمتري و ارزيابي تريگليسريد و كلسترول تام به HDL با شدت مشابه تمرين استقامتي بود. اندازهگيري گرلين پلاسما از طريق روش الايزا، سنجش روش فوتومتري و با استفاده از كيتهاي اختصاصي مربوطه انجام شد. نمونهگيري خون از گروه تجربي و كنترل پس از 12 ساعت ناشتايي، در 2 نوبت قبل و 72 ساعت پس از پايان برنامه تمريني انجام شد. به منظور مقايسه متغيرها بين دو گروه تجربي و كنترل، از آزمون آماري اندازهگيري مكرر آناليز واريانس در سطح استفاده شد. P<0/05 يافتهها: و كاهش معنيداري در مقادير كلسترول تام (P=0/011) HDL و كلسترول (P=0/ بر اساس نتايج بهدست آمده، افزايش معني داري در مقادير گرلين ( 029 در گروه تجربي مشاهده شد؛ در حاليكه تغيير معناداري در گروه كنترل ملاحظه نشد. (P=0/038) LDL و كلسترول (P=0/ تريگليسريد ( 047 ،(P=0/039) نتيجهگيري: اين مطالعه نقش مؤثر تمرينات تركيبي را بر افزايش همزمان گرلين و بهبود نيمرخ ليپيدي نشان داد. بهطور كلي، نتايج نشانگر مزاياي اين شيوه تمريني بر بهبود وضعيت متابوليكي افراد مبتلا به اضافه وزن بود.

کلید واژگان :

تمرين تركيبي، زنان داراي اضافه وزن، گرلين آسيل دار، نيمرخ ليپيديارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک