چکیده :

در این مقاله ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان بر مبنای محاسبه کارایی‌های‌شان انجام می‌شود. محیط ارزیابی همیشه قطعی نبوده و امکان عدم قطعیت در مقادیر شاخص‌های ارزیابی وجود دارد که در این صورت روش‌های قطعی قابل استفاده و مناسب نخواهد بود. مدل‌های مختلفی از جمله احتمالی، آماری و فازی برای برخورد با عدم قطعیت وجود دارند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و تئوری مجموعه‌های ناهموار روش جدیدی برای ارزیابی تأمین‌کنندگان در وضعیت غیرقطعی ارایه می‌شود. در تئوری مجموعه‌های ناهموار از مفهوم تقریب برای عدم قطعیت استفاده ‌می‌شود و برخلاف تئوری فازی در آن نیازی به تخصیص درجه عضویت نیست. برای مدل‌سازی شاخص‌های ارزیابی به صورت متغیرهای ناهموار، مدل تحلیل پوششی ناهموار استفاده می‌گردد. سپس با استفاده از مفهوم برش ناهموار، متغیرها به بازه‌ تبدیل می‌شود و مدل تحلیل پوششی داده‌های ناهموار به مدل تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای تبدیل می‌گردد. سپس با حل مدل بازه‌ای مقادیر کارایی هر یک از تأمین‌کنندگان به صورت یک بازه مشخص می‌شود و در مرحله آخر با استفاده از روش هرویچ و در یک سطح اطمینان دلخواه، بازه‌های کارایی رتبه‌بندی می‌گردد. روش پیشنهادی در گروه صنعتی ایران ترانسفو پیاده‌سازی می‌شود

کلید واژگان :

تحلیل پوششی داده ها ، تئوری مجموعه های ناهموار ، ارزیابی تامین کنندگان ، مدیریت زنجیره تامینارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک