چکیده :

حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان که ریشه در کرامت و ارزش والای انسان دارد و از حقوق طبیعی و فطری آن‌ها به‌شمار می‌آید از اهمیت ویژه‌ای در سرنوشت و زندگی اجتماعی انسان‌ها برخوردار است. حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی‌تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این‌رو می‌توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات سامان‌دهی می‌کند و نعمت‌های حاصل از مبارزه انسان با طبیعت را به دور از هر‌گونه تبعیض توضیع می‌نماید. پیوند و ارتباط حقوق شهروندی با اقتصاد مقاومتی را باید در این نکته جست‌وجو کرد که آیا اقتصاد مقاومتی در دو سطح داخلی و بین‌المللی در بهبود فضای کسب‌و‌کار مؤثر است؟ آیا حقوق شهروندی و نهادینه شدن آن در جامعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار راه‌کار مناسبی برای تحقق ملزومات اقتصاد مقاومتی است؟ آیا ارتقای ساز‌و‌کارهای مقابله با فساد، مستقیماً با ارتقاء و حفاظت از حقوق شهروندی در ارتباط است؟ آیا حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب وکار، راه‌کار تحقق اقتصاد مقاومتی است؟ آیا عدالت اجتماعی مبادی مشترک حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی است؟ روش بررسی تحلیلی- توصیفی در فضای کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مربوط به اقتصاد و حقوق شهروندی و از طریق مراجعه مستقیم به مقالات و کتبی که در این زمینه وجود دارد، به ویژه تفاسیر قرآن کریم و روایات معصومان: جمع آوری نموده که به تجزیه‌و‌تحلیل و استنتاج مطالب پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که شناسایی ضعف‌های قانونی در زمینه اقتصاد مقاومتی و تلاش برای جلب مشارکت مردمی در جهت ترویج رفتارهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصاد دانش بنیان و فناوری‌های نوین از جمله راهبردهای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در پرتوی احترام به حقوق شهروندی است. هم‌چنین آگاهی بخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینه‌های لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار فراهم می‌کند.

کلید واژگان :

اقتصاد مقاومتی حقوق شهروندی فضای کسب‌و‌کار مشارکت مردمی تولید ملیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک