چکیده :

توسعه و گسترش الکترو فیزیکی و توانایی مهندسی بمنظور تولید میدان های مغناطیسی پالسی قوی تا 100 تسلا که در سیستم های چند منظوره بکار گرفته می شود.از راه حل عملی آن بدور خواهد بود. دلایل اصولی قابل طرح در اینجا عبارتند از: فشارهای مکانیکی و حرارتی که در میدانه های پالسی قوی اتفاق می افتد.

کلید واژگان :

آنالیژ شکست- مقاومت مواد رسانا- میدان مغناطیسی- ژنراتور- تراکم شارارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک