چکیده :

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش منابع اقتدار مدیریت كلاس در پیشبینی سبكهاي تدریس معلمان بود. جامعه آمهاري پژوهش، معلمان شاغل ب تدریس در دو شهرستان پاوه و جوانرود ب تعداد 800نفر بود، ك ب كمك جدول حجه نمونه كرجسی و مورگان، تعداد 300نفر ( 210مرد، 90زن) با روش نمون گیري تصادفی طبق اي انتخاب شدند. روش تحقیه،، از نظر هدف توصیفی و اجراي آن از نوع همبستگی بود. دادهها ب كمك دو پرسشهنام منهابع اقتهدار سهبكهاي مهدیریت كلاس درس فرنچ و راون ( )1960و پرسشنام سبكهاي تدریس پراشینگ ( )2002جمعآوري گردید. ب منظهور تجيیه و تحلیل دادهها، از روشهاي آمار توصیفی و روشهاي آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس تك متغیري و رگرسهیون گام ب گام استفاده گردید. نتایج ب دست آمده از پژوهش نشان داد ك بهی منهابع اقتهدار مهدیریت كهلاس بها سهبكهاي تدریس معلمان رابط ( ) P≥0/01 ،P≥0/05وجود دارد. یافت ها حاكی از آن بود كه تعهدادي از سهبكهاي منهابع اقتهدار مدیریت كلاس درس توانایی پیشبینی سبكهاي تدریس را دارند. ایه نتهایج نشهان داد كه سهبكهاي مهدیریت علمهی، تشویقی، تنبیهی و مرجع بیشتری نقش را در پیشبینی سبكهاي تدریس معلمان دارند

کلید واژگان :

منابع اقتدار، سبكهاي مدیریت كلاس، سبكهاي تدریسارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک