چکیده :

تحقیق در عملیات یکی از مباحث میان رشته ای و از مهم ترین علوم و فنون افزایش بازده خروجی و کاهش هزینه و به دنبال یافتن راهی برای کاهش ریسک در مدیریت پروژه ها در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی و ... است . ریسک ها به طور سنتی به عنوان ترکیبی از احتمال و شدت تعریف می شوند، اما در واقع با عوامل اضافی مشخص می شوند. ما معتقدیم که ویژگی‌های ریسک شامل عدم قطعیت، پویایی، وابستگی، خوشه‌بندی و پیچیدگی است که انگیزه استفاده از ابزارهای مختلف تحقیقات عملیاتی را فراهم می‌کند. هدف این موضوع بررسی عملکرد استفاده از ابزارهای تحقیق عملیاتی در مدیریت ریسک است . هدف از مدیریت ریسک، مدیریت نااطميناني است و شامل فعالیت های ارزیابی ، شناسایی ، پایش و کاهش تأثیر ریسک ها بر یک کسب و کار مي شود. یک برنامه مدیریت ریسک صحيح با استراتژي هاي مدیریت ریسک مناسب مي تواند مشكلات هزینه بر و استرس زا را به حداقل رسانده و ادعاي خسارت و حق بيمه را کاهش دهد .

کلید واژگان :

مدیریت ریسک ، تحقیق در عملیات ، مدلسازی ، ارزیابیارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک