چکیده :

امروزه شهرهای ما در عصری اداره می شوند که موسوم به عصر خالقیت است و شهرهای جهان با دورههای گذاری رو به رو هستند که در آن شیوه های سنتی مدیریت شهری پاسخگوی نیازهای رو به افزایش شهروندان نیست؛ شهرهای ایران با مسائلی چون سطح مشارکت پایین شهروندان، اقتصاد شهری ناپایدار، مدیریت متمرکز و عدم توجه به مفاهیم حکمروایی خوب شهری مواجه اند، در این میان شهر خالق به عنوان پارادایمی نوین در عرصه ی برنامه ریزی شهری، گامی موثر در رفع چالشهای شهرهای امروزی خواهد بود، به شرطی که با توجه به قابلیت های مکانی هر شهر و با توجه به سرمایه ی انسانی خالق در جهت تدوین برنامه ریزی، عمل گردد. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر شکل گیری شهر خالق در نظام شهری ایران به طور عام و شهر ماسال )استان گیالن( به طور خاص می باشد. جامعه ی آماری شامل شهروندان شهر ماسال، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای است. تعداد گویههای پرسشنامه 30 عدد بوده است که برای دسته بندی آنها از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. تعداد عوامل استخراجی موثر بر شکل گیری شهر خالق، 8 عامل است که عامل اجتماعی با درصد واریانس 594/12 در جایگاه اول در تبیین واریانس کل، عامل اقتصادی با درصد واریانس 384/10 در جایگاه دوم، عامل مدیریتی با درصد واریانس382/9 در جایگاه سوم، عامل فرهنگی با درصد واریانس 852/7 در جایگاه چهارم، عامل زیست محیطی با درصد واریانس 797/7 در جایگاه پنجم، عامل طراحی شهری با درصد واریانس 528/6 در رتبه ششم، عامل کالبدی با درصد واریانس 832/5 در رتبه هفتم و سرانجام عامل برنامه ریزی با درصد واریانس018/5 در رتبه ی هشتم قرار گرفته است.

کلید واژگان :

خالقیت، شهر خالق، نظام شهری ایران، ماسالارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک