چکیده :

نقــوش صخــرهای یــا ســنگ نگارههــا از ابتداییتریــن هنــر بشــری بــرای بــروز احساســات و مشــاهدات خــود از محیــط پیرامونــش بــوده اســت. ایــن هنــر، نمونــه بــارز یــک هنــر جهانــی اســت کــه قدمــت آن بــه اعمــاق تاریــخ بشــر برمیگــردد. در ایــران نقــوش صخــرهای را میتــوان در اکثــر مناطــق کوهســتانی کــه بــه نحــوی زندگــی کــوچ نشــینی و رمــهداری در آن جریــان دارد، مشــاهده کــرد. «مجموعــه داش» در منطقــه شــمالغرب ایــران، حوضــه رودخانــه قرهســو در شهرســتان مشکینشــهر واقــع شــده اســت. از آنجــا کــه ایــن نقــوش در ارتبــاط بــا معیشــت بـوده، شـاید بتـوان بـا مطالعـه اینهـا، از نـوع زندگـی سـاکنان ابتدایـی ایـن منطقـه مدارکـی بهدسـت آورد. در حوضـه رودخانــه قرهســو، محوطه َ هــای دیگــری ماننــد شــهریری، م َ شــیران، شــیخ مــدی و د َوه درهســی هنــر صخرهنــگاری ارزشــمندی دارنــد و بــه دلیــل مشــابهتهایی کــه دارنــد میتــوان گفــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر بودهانــد. مطالعــه نقــوش صخــرهای «مجموعــه داش» بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بررســیهای میدانــی و مطالعــات کتابخانــهای صــورت گرفتــه و نقــوش موجــود در ســه گــروه انســانی، حیوانــی و هندســی معرفــی و طبقهبنــدی شــده و بــه عنــوان نتیجــه میتــوان گفــت: نقــوش منطقــه شــمالغربایران بــا ســنگ نگارههــای شــمال رود ارس بهخصــوص مجموعــه قوبســتان آذربایجــان دارای شــباهتهای بســیار زیــادی از لحــاظ مضمــون و ســبکهای نقاشـی وجـود دارد، بنابرایـن بـا توجـه بـه تاریـخ گـذاری دقیـق محوطـه قوبسـتان میتـوان بـا مقایسـه نقـوش ایـن دو منطقـه بـرای نقـوش حوضـه قرهسـو، تاریخـی از دوره نوسـنگی تـا دوران معاصـر را دارد. در رابطـه بـا اینکـه، ایـن نقـوش چـه ارتبـاط و پیوسـتگیهایی بـا پیشـینه معیشـتی و زیسـت محیطـی و... بـا ایـن منطقـه دارد، مـورد تجزیـه و تحلیــل قــرار خواهدگرفــت

کلید واژگان :

شمال غرب ایران (آذربایجان،) مشگینشهر، رودخانه قرهسو، نقوش صخرهای، مجموعه داشارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک