چکیده :

هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسی و تبيين مدل معادله ساختاري عملكرد برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه مازندران در پرورش ويژگيهاي كارآفرينانه دانشجويان است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به ويژگيهاي كارآفرينانه بصورت عام و پرورش آنها از طريق برنامه‌هاي آموزشي در ميان دانشجويان بصورت خاص، از ميان جامعه آماري 2601 عضوي مورد مطالعه، تعداد 335 نفر از طريق روشهاي نمونه‌گيري گروهبندي‌شده و تصادفي انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از ابزارهاي مراجعه به اسناد و مدارك، مصاحبه و بويژه پرسشنامه با ضريب پايايي 90% ، در قالب روش تحقيق غيرآزمايشي پيمايشي، به استخراج مدل معادله ساختاري هدفگذاري شده تحقيق با استفاده از آزمونهاي آماري آلفا كرونباخ، فريدمن، همبستگي، رگرسيون تعاملي بين متغيرها(اثرات مستقيم و غيرمستقيم) از طريق تحليل مسير و بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي SPSS و Lisrel پرداخته شده است. نتایج تحقيق نشان داده است كه از پنج متغير تبيين‌كننده عملكرد برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه مازندران در پرورش ويژگيهاي كارآفرينانه دانشجويان يعني تأسيس و اداره‌كردن يك كسب‌وكار، ريسك‌پذيري، خلاقيت و نوآوري، فرصت‌شناسي و استفاده از آن، و بالاخره ساير متغيرها ضمن تأييد كليت مدل احصا شده، هر كدام با شدت و ضعف خاص خود، هم بصورت مستقيم، و هم بصورت غيرمستقيم و تعاملي، بر عملكرد برنامه‌هاي آموزشي تأثيرگذار بوده‌اند. مستند به ضرائب مدل معادله ساختاري، بيشترين اثرگذاري مستقيم مربوط به متغير پنجم(80%) بوده، و از اين نظر متغيرهاي دوم(79%)، اول(70%)، سوم(70%) و چهارم(68%) در درجات بعدي اهميت قرار دارند. در پايان مقاله، بحث و مقايسه، نتيجه‌گيري و پيشنهادات كاربردي و نيز مواردي چند در خصوص ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارائه شده‌اند.

کلید واژگان :

معادله ساختاري - عملكرد- برنامه‌هاي آموزشي - دانشگاه مازندران - كارآفرينانه - دانشجويان.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک