چکیده :

از آنجایی که امروزه متوازن سازی خطوط تولید و مونتاژ از مهم ترین دغدغه های سازمان ها ست، لذا در این مقاله سعی شده نحوه استفاده از شبیه سازی در جهت حل این مشکل در صنعت مبلمان عنوان شود. در این مقاله ابتدا به تعیین گلوگاه های یک سیستم تولیدی پرداخته شده و سپس سعی بر متوازن کردن خط تولید با استفاده از شبیه سازی نموده و توسط سناریوهای تعریف شده در این سیستم، موجبات کاهش پیش زمان تولید فراهم می شود. مدل شبیه سازی شده خط تولید توسط نرم افزار Enterprise Dynamic آماده شده و سپس نتایج حاصل از صدبار اجرا که هر اجرا برابر یک روز 8ساعته در نظر گرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می شود. با استفاده از نتایج کسب شده از تجزیه و تحلیل مدل مسئله می توان این تصمیم را اتخاذ نمود که با اضافه کردن یک ماشین به قسمت های (فلزکاری،مونتاژ، و چرخکاری) سیستم تولیدی مذکور به حالت ثابت و یکنواختی دست خواهد یافت. که این باعث افزایش بازده خط تولید می شود، و همچنین مدت پیش زمان تولید در سیستم 61 در صد کاهش می یابد. که این امر باعث پایین آمدن متوسط زمان انتظار صف با اندازه 20درصد در کل سیستم می گردد.

کلید واژگان :

خط تولید،بالانس خط،مدل سازی خط تولید،شبیه سازی،Enterprise Dynamicارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک