چکیده :

سازمان های دانش بنیان سازمان هایی هستند که تصمیمات استراتژیک آنها براساس دانش صورت می گیرد.از این رو مدیریت دانش در این سازمان ها بزرگرترین مزیت رقابتی آنها محسوب می شود.لذا مدیریت دانش در اینگونه سازمان ها باید در سطح کلان و استراتژیک مورد توجه قرار گیرد و همسو و هماهنگ با اقدامات استراتژیک سازمان در سطح کلان مطرح شود.در این مقاله با توجه به مراحل سه گانه تولید,تسهیم و بهره برداری دانش و با در نظر گرفتن چرخه زندگی سازمان شامل:شروع,رشد,بلوغ و افول یا نوسازی مجدد,مدلی برای استراتژی های مدیریت دانش توسعه داده شده که اثربخشی سازمانی را برای سازمان های دانش بنیان در مراحل مختلف چرخه زندگیشان, بهینه می سازد.

کلید واژگان :

مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک دانش، سازمان های دانش بنیان، فرایند دانش سازمانی، چرخه زندگی سازمانارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک