چکیده :

در طی سال های گذشته بسیاری از نرم افزارهای مدیریت دانش بوجود آمده اند. فروشندگان زیادی وارد این کسب و کار شدند. بسیاری از شرکت ها به بودجه های دقیق و بازگشت فوری سرمایه برای نرم افزار مدیریت دانش نیاز دارند. برای بسیاری از شرکت ها انتخاب نرم افزار مدیریت دانش به کار دشوار و چالش برانگیز تبدیل می شود. رده های مختلفی از نرم افزارها فناوری های مدیریت دانش وجود دارند

کلید واژگان :

مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، نرم افزار، نرم افزار مدیریت دانشارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک