چکیده :

سیل یکی از جدی ترین بلایای طبیعی است که همواره جوامع بشری را به ویژه در مجاورت رودخانه ها مورد تهدید قرار می دهد. هدف ریشه یابی وقوع سیل و سرمایه گذاری مناسب در جهت بهینه کردن مدیریت سیل و کاهش خسارات جانی و مالی و همچنین جلوگیری از هدر رفتن سرمایه در بخش های نامرتبط با سیل می باشد. در تحقیق حاضر 20 عامل وقوع سیل در شهر رشت شناسایی و طی 50 عدد پرسشنامه به نظر سنجی مسئولین شهری درآمد. طبق داده ها عدم شبکه زهکشی مناسب و رواناب سطحی با 64 درصد - عدم وجود نهاد و پرسنل اموزش دیده در مدیریت بحران با 40 درصد - نبود شبکه اگو و فاضلاب شهری مناسب در جهت هدایت سیل با 47 درصد - عدم وجود شبکه اعلام خطر در شهر برای اعلام سیل های احتمالی 46 درصد و از بین رفتن پوشش جنگلی و افزایش وقوع سیل با 40 درصد، بیشترین درصد اهمیت را به خود اختصاص دادند. بهبود شبکه زهکشی وفاضلاب شهری – جلوگیری از تخریب جنگلها و آموزش پرسنل مرتبط با بحرانهای مختلف از مهمترین پیشنهادات برای محدود کردن وقوع سیل و کاهش خسارات در شهر می باشد.

کلید واژگان :

سیل – مدیریت بحران – بلایای طبیعی – سیل خیزی- بحرانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک