چکیده :

مهمترين فعاليت در راستاي ارتقا سطح كيفي زندگي بشر تلاش در جهت تربيت نسل هاي بعدي است.دنياي بعد از ما متعلق به كودكان ماست و آنانند كه بايد با دنياي خود در تعامل باشند.ريشه تعامل كودكان در تربيت امروز آنان است.بي ترديد دنياي عاري از هنجارهاي انساني ،اجتماعي و زيست محيطي مرهون انسان هايي كه در كودكي به خوبي پرورش يافته اند.امروزه با رشد تكنولوژي و ارتقا دانش هاي انساني مسير دستيابي به تربيت صحيح كودكان تسهيل پيدا كرده است و اين وظيفه والدين است كه براي رسيدن به بهترين چارچوب تربيتي سعي در كسب مهارت هاي لازم داشته باشند.آنچه مورد نظر است نقش انكار ناپذير تعامل محيطي در راستاي تربيت صحيح كودكان است و در اين بين "گردش و گردشگري" به عنوان يك بستر مناسب شرايط را براي رشد ويژگي هاي مثبت شخصيتي كودكان فراهم مي نمايد.گردش چه در غالب سفرهاي خانوادگي و چه در غالب اردوهاي تفريحي و آموزشي سالهاست كه در سبد مصرفي خانواده و بخش هاي آموزشي است اما آنچه مورد توجه است لزوم بازنگري نقش كودكان در گردش و گردشگري و همچنين استفاده از اين فرصت طلايي در راستاي تربيت بهتر اوست.اين مقاله سعي در بررسي نقش گردش و استفاده از فرصت هاي آموزشي آن در تربيت بهينه كودكان دارد.

کلید واژگان :

گردش و گردشگري،كودكان، تربيت،گردش علمي، گشت هاي هدايت شدهارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک