چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بين ارزش های فرهنگی با سواد رسانه ای بود. روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری متشکل از كليه دانشجويان مقطع كارشناسی دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. نمونه آماری 383 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ارزش های فرهنگی شوارتز (1999) و پرسشنامه استاندارد سواد رسانه ای كارامان و كاراتاش (2005) جمع آوری شد. برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمون های ضريب همبستگی پيرسون، آزمون t با دو گروه مستقل، آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون لون شد. نتايج نشان داد كه بين ارزشهای فرهنگی با سواد رسانه ای رابطه وجود دارد. بين بعد سلسله مراتبی با سواد رسانه ای با ضريب همبستگی 146/0 رابطه وجود دارد. بين بعد تساوی طلبی با سواد رسانه ای با ضريب همبستگی 201/0، برتری 213/0، هماهنگی 181/0، استقلال فکری 193/0، استقلال عاطفی 131/0 و پیوستگی 211/0 رابطه وجود دارد.

کلید واژگان :

فرهنگ، ارزش فرهنگی، سواد رسانه ایارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک