چکیده :

در این پژوهش ضرورت استفاده از گزارشگری مالی قابل توسعه(XBRL) در شرکتهای برق منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه های پژوهش بین جامعه آماری توزیع شده و پس از تکمیل مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته است. پاسخ دهندگان براین عقیده اند که استفاده از گزارشگری مالی قابل توسعه در شرکتهای برق منطقه ای ضروری بوده و سرعت مبادله اطلاعات، سطح افشای اطلاعات و عینیت آن را افزایش داده و باعث ارتقای قابلیت مقایسه اطلاعات و سطح پاسخگویی را افزایش می دهد.

کلید واژگان :

گزارشگری مالی قابل توسعه، سرعت مبادله اطلاعات، سطح افشا، عینیت، قابلیت مقایسه اطلاعاتارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک