چکیده :

یکی از روند های مهم در دهه های گذشته استفاده روز افزون از فناوری های اینترنت و ارتباطات است و به طبع آن شاهد رشد تجارت های الکترونیک و کسب و کار های اینترنتی در کشور هستیم اما مانند هر کسب و کار دیگری، برای موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیز نیاز شدیدی به شناخت بازار و نیاز های مشتری احساس می شود. هدف پژوهش شناخت الگوی خرید مشتریان و تحلیل سبد خرید آنها و پیش بینی میزان موفقیت هر کدام از کسب و کار های اینترنتی در جامعه ایران می باشد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید و از طریق شبکه های اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه پخش شد. برای تعیین متغیرهای این پرسشنامه از مطالعاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بود و تاثیر آنها در نتیجه ثابت شده بود، استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش کشور ایران بوده و 051 نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای این پژوهش هفت متغیر انتخاب و پس از پیش پردازش داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب R2016a انجام شد. در این پژوهش برای پیش بینی میزان موفقیت کسب و کار های اینترنتی از درخت تصمیم استفاده گردید.

کلید واژگان :

کلمات کلیدی: الگوی خرید، پیش بینی، کسب و کار الکترونیک، درخت تصمیمارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک