چکیده :

در این پژوهش، پس از تبین مفهوم، ویژگی ها و تعریف گردشگری، توسعه و توسعه پایدار؛ اهمیت، نقش و کارکرد گردشگری در توسعه اقتصادی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد هدف از این پژوهش بررسی چالش های اساسی پیش روی توسعه اقتصادی پایدار در کرمانشاه با تاکید بر نقش جاذبه های گردشگری استان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه گردشگری است. روش این پژوهش توصیفی- مروری بر اساس مطالعات کتابخانه ای (با استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی) می باشد؛ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهمترین چالش هایی که استان جهت توسعه پایدار و همه جانبه با آن مواجهه است؛ نداشتن زیر ساخت های مناسب جاده ای، حمل و نقل، هتل و اقامتگاه بوم گردی و فقدان مراکز تفریحی است که به طور دقیق مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته اند؛ تا جهت رسیدن به وضع مطلوب سیاست ها و خط مشی ها مورد بازنگری، اصلاح و بازسازی قرار گیرند. درپایان نیز پیشنهادهای عملیاتی و کاربردی برای رفع و کاهش چالش ها، ارتقای جایگاه و افزایش توانمندی بخش خصوصی در ایجاد توسعه پایدار استان کرمانشاه ارائه می شود.

کلید واژگان :

توسعه پایدار،گردشگری،سرمایه گذاری، محیط زیست،کرمانشاهارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک