چکیده :

دستیابی به الگویی متناظر با شرایط و ویژگی های کشور و همچنین تحریم های تحمیلی دشمنان، باعث مطرح شدن ((اقتصاد مقاومتی)) از سوی رهبر معظم انقلاب شده است و شاخص ها و ویژگی های آن در بیانات مختلف ایشان به مناسبتهای گوناگون تا اندازه ای تبیین گردیده است. تاثیر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر رشد و پیشرفت صنایع نظامی موضوع مورد بررسی این پژوهش می باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی دیدگاهها و اندیشه ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه اقتصاد مقاومتی و توسعه صنعت دفاعی می باشد. از لحاظ روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و در صدد است تا با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا به بررسی بیانات و نظرات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) درباره ظرفیتهای نیروهای مسلح در زمینه، توسعه صنعت دفاعی و مقایسه تطبیقی آن با مدلهای موجود بپردازد.

کلید واژگان :

امام خامنه ای، اقتصاد مقاومتی ، صنعت دفاعی ، توسعه ، نیروهای مسلحارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک