چکیده :

انسان و محیط های پیرامون خود در تعامل خاصی با یکدیگر قرار دارند. انسان بطور ناخواسته با رفتارهای خود نقش مهمی در محیط زیست ایفا میکند. محیط زیست بطور کلی از سه عنصر کلی آب و هوا و خاک تشکیل شده است که انسان چه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به دو صورت مخرب و یا سازنده بر روی آن تاثیر گذار است. تغییرات آب و هوا ، فرسایش بی رویه خاک و آلودگی تبدیل به مسئله‌ای نگران کننده‌ برای همه ملت‌ها در سرتاسر جهان شده‌اند. آگاهی از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن محیط زیست توسط انسان‌ها به ما برای درک بهتر مشکل کمک خواهد کرد. این مقاله علمی_ترویجی در راستای این موضوع با هدف بررسی تاثیرات منفی انسان بر روی آّب، خاک و هوا که محیط زیست ما هستند به روش پژوهش مروری نگارش شده است.

کلید واژگان :

محیط زیست، آب، هوا، خاک، آلودگی، تاثیرات، انسانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک