چکیده :

تغییر اقلیم بواسطه فعالیت‌های انسانی (آنتروپوژنیک) و متعاقب آن افزایش گازهای گلخانه‌ای با دارا بودن پتانسیل تاثیرگذاری مستقیم بر دما، نور، شوری، تغییر الگوهای باد و بارش، تغییر در مواد آلی و pH آب و افزایش سطح دریاها؛ یکی از مباحث حائز اهمیت و چالش برانگیز در علوم اقلیم‌شناسی، زیست‌شناسی و محیط‌زیست می‌باشد که به طور مناسب درک نشده است. بنابراین بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی بیوشیمی دریا، موجودات آبزی، گیاهان دریایی و بالاخص ریزجلبک‌ها به عنوان تولیدکنندگان اولیه در حلقه ابتدایی زنجیره‌غذایی اکوسیستم‌دریایی، کاملا ضروری به نظر می‌رسد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد گرمایش زمین و بالا رفتن دمای آب دریاها از یک سو سبب تاثیرات منفی بر روی ریزجلبک‌های فتوسنتزکننده می‌شود ولی از سویی دیگر در افزایش تراکم و شکوفایی گونه‌های‌مضرجلبکی (HABs) عامل کشندسرخ تاثیرگذار است. در این بین، بررسی ریزجلبک‌های‌مضر به عنوان یک خطر بالقوه زیست‌محیطی برای موجودات آبزی و حتی انسان جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه برخی از این ریزجلبک‌ها سمی بوده و نه تنها دارای اثرات خطرناکی بر روی سلامتی انسان هستند بلکه می‌توانند تهدیدی برای زندگی موجودات‌دریایی باشند و خسارات بسیاری به صنعت شیلات و آبزی‌پروری تحمیل کنند. پژوهش‌ها حاکی از آن است که با تغییرات قابل توجه اقلیم و گرم شدن بیشتر زمین، نرخ رشد و شکوفایی‌ ریزجلبک‌های ‌مضر به بالاترین حد خود در طی 4 دهه گذشته رسیده است و الگوی تجمع، استراتژی زندگی، توزیع و پراکنش آن‌ها دستخوش تحول شده است که احتمالا متاثر از تغییرات اقلیم می‌باشد. تحقیق پیش رو به بررسی و مرور پژوهش‌های مرتبط با این موضوع پرداخته و سعی شده با مطالعه ارتباط تغییر اقلیم بر روی محیط‌های‌دریایی و به طور ویژه ریزجلبک‌ها؛ چالش‌ها و پیامدهای افزایش شکوفایی‌جلبکی‌مضر، سموم‌جلبکی و عوامل بیماری‌زای آن را بر روی سلامت اکوسیستم و انسان ارزیابی نماید.

کلید واژگان :

تغییرات‌اقلیمی، اسیدیته، فیتوپلانکتون، کشندسرخ، شکوفایی‌جلبکیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک