چکیده :

ابلاغ از اركان و پيش درآمد فرايند دادرسي و از اصول حقوق دفاعي محسوب مي‌شود كه به صورت واقعي و قانوني انجام مي‌گيرد. ابلاغ سنتي كه توسط مأمور اوراق قضايي آشنا با قوانين آيين دادرسي مربوط به ابلاغ انجام مي‌گيرد با مشكلات و چالش‌هاي متعددي مواجه است كه در نهايت موجب اطاله دادرسي، افزايش هزينه و بعضاً تضييع حقوق اطراف دعوا مي‌گردد. البته براي كاستن از مشكلات مزبور راهكارهايي چون رعايت اصل تخصص در استخدام مأمورين و آموزش‌هاي ضمن خدمت آنان و پيش‌بيني ضمانت اجراهاي كيفري، مدني و اداري و در نهايت جايگزين نمودن ابلاغ الكترونيكي پيش‌بيني شده است.

کلید واژگان :

ابلاغ سنتي، نظام دادرسي ايران، مأمور ابلاغ، اوراق قضاييارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک