چکیده :

باتوجه به تجارب سی ساله اینجانب درامرتدریس ابتدایی ومدرسی ضمن خدمت معلمها، یکی از مشکلات مهم و اساسی درنظام آموزش و پرورش خصوصاٌدرکشور ما،به کار نگرفتن روش های تدریس نوین درآموزش،واستفاده ازهمان روش های سنتی سخنرانی ،پرسش وپاسخ می باشد که معلم متکلم وحده بوده و دانش آموزان را در فرایند یاددهی یادگیری مشارکت نمی دهند و نقش منفعلی برای آنها در نظر می گیرند،به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابدومطالب جدیدی به دست می آید. درفرایند آموزش و پرورش روشها وفنون تدریس وهمراه با تربیت جایگاه مهمی دارد .روش یعنی"راه انجام دادن کاری "وروش تدریس یعنی"راه منظم ،با قاعده ومنطقی برای ارائه کردن درس "و روش آموزش "مجموعه تدابیر واندیشه هایی منظمی که معلم برای رسیدن به هدفهای تربیتی با توجه به شرایط وامکانات اتخاذ می کند"تدریس تعامل بین معلم وشاگرد است که بر پایه طراحی منظم وهدفمند معلم، برای ایجاد تغییر در رفتارشاگرد انجا م می گیرد.معلمی در استفاده از روشهای تدریس موفق است که به تناسب شرایط مهارت داشته باشد؛زیرا شیوه تدریس محور تعلیم وتربیت است ومعلم بدین وسیله میتواند هم سطح معلومات شاگردان را بالا ببرد وهم رسالت تربیتی خودرا ایفا کند از آنجا که تدریس میتواند سبب شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارتها و قابلیتی آنان شود لازم است از روشهای هدفمند جذاب و موثر در آموزش و تدریس به دانش آموزان استفاده شود. معلم خوب کسی است که خود وسیله رشد موثر فراگیران خویش را پیدا می کند و زمینه اجرای ان را فراهم می نماید و برای رسیدن به هدف از شیوه های متفاوت استفاده می کند.دراین مقاله با استفاده ازروش توصیفی روش های تدریس دوره ابتدایی راذکرنموده ومزایای آنهارانام می بریم.

کلید واژگان :

روشهای تدریس، معلمان ابتدایی، روشهای نوین تدریس.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک