چکیده :

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستم‌های اطلاعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی می‌گردد، گسترش یافته است. به دلیل پیچیدگی تصمیمات مدیریتی، کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی افزایش یافته است. بر این اساس در اين پژوهش قصد بر اين است تا عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در شرکتهای بیمه بررسي شود. جامعه آماري شامل تمامی خبرگان در نمایندگی های بیمه ایران استان اردبیل است. حجم نمونه برابر با 12 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز تحقیق در مرحله اول ضمن ایجاد پانل دلفی 12 نفره از خبرگان در بیمه ایران استان اردبیل و جمع بندی ادبیات نظری پژوهش وهمچنین با تکیه بر مطالعات پیشین 23 زیر معیار تحت قالب 5 معیار شناسایی شده و طی پرسشنامه‌ای بر اساس طیف لیکرت طی دو مرحله اقدام به سنجش این زیر معیارها شد با توجه به اختلاف اندک نتایج نظر سنجی‌های انجام شده اثرگذاری هر پنج معیار مورد قبول قرار گرفت، با رسم درخت سلسله مراتب و مقایسات زوجی نیز برای شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در شرکتهای بیمه اقدام شده و به ترتیب مشاهده می‌شود که مدیریت فناوری اطلاعات با ارزش 0.271 در رتبه نخست، حوزه‌های کاربردی با ارزش 0.202 در رتبه دوم، نیروی انسانی با ارزش 0.181 در رتبه سوم، حوزه‌های زیر ساختی با ارزش 0.172 در رتبه چهارم و نهایتاً فرهنگ سازمانی با ارزش 0.166 در رتبه پنجم و آخر اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در شرکتهای بیمه قرار دارند.

کلید واژگان :

مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری های نوین اطلاعاتی، فناوری های نوین ارتباطی، شرکتهای بیمه استان اردبیل.ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک