چکیده :

مطالعه حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهیندژ در سال 97 تشکیل داده اند که تعداد آنها 300 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمولکوکران 170 نفر برآورد شد و در ادامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوریداده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها به نتایج مدل اندازه گیری استناد شد که بر اساس نتایج روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری تایید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS - SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل ساختاری نشان داد مدیریت دانش هم بصورت مستقیم و هم با واسطه بر چابک سازی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلید واژگان :

مدیریت دانش، چابکی سازمانی، كاركنانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک