چکیده :

سبک زندگی اسالمی به مجموعه رفتارها و کنش هایی اطالق میشود کیه از آمیوزههیای دینیی نشیات گرفته ونیل به آن در حوزه فردی و اجتماعی از بنیادی ترین آرمیانهیای انقیالب اسیالمی بیوده اسیت. سالهای اخیر نفوذ سبک زندگی غربی در ایران خسارات جبران ناپذیری را بر کشور وارد کرده که مقام معظم رهبری با استنباط درست از این وضعیت یکی از توصیههای مهم در بیانیه گام دوم را به این امر اختصاص داده اند. هدف از نگارش این مقاله اشاره بیه برخیی از مهمتیرین مولفیههیای سیبک زنیدگی اسالمی برای دستیابی به حیات طیبه الهی و افق ترسیم شده در بیانیه گام دوم مییباشید کیه بیا روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی _ تحلیلی به آن پرداخته شده است. این مولفهها عبارتنید از: اییدئولوژی اسالمی در نفی طبقات اجتماعی، تقویت روحیه جهادی و استقامت، بصیرت افزایی، اصالح ذات البین، وجوب کمک به مسلمانان جهان، اثر ترویج ذکر خدا و دعا، برپایی امنیت اجتماعی و...کیه توجیه بیه آن در نهادینه سازی ارزشهای دینی اهمیت به سزایی دارد.

کلید واژگان :

گام دوم انقالب، سبک زندگی اسالمی، اخالق اجتماع ی، مقام معظم رهبریارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک