چکیده :

پسماندها به جريان پسماند شهري بر روي سلامتي انسان و محيط زيست آشكار گرديد . در كلان شهر تهران ،‌ پسماندهاي خطرناك خانگي به دليل نداشتن مديريت صحيح و كارآمد و بدون صورت گرفتن هيچ اقدامي بر روي آن،‌ در مجتمع پردازش و دفع دفن مي گردند . در اين تحقيق سعي بر آن است كه با مطالعه ي راهبردها ،‌ برنامه ها و امكانات و تجهيزات مورد استفاده در مديريت پسماندهاي در اين تحقيق سعي بر آن است كه با مطالعه ي راهبردها ،‌ برنامه ها و امكانات و تجهيزات مورد استفاده در مديريت پسماندهاي خطرناك خانگي و بررسي سير كنوني جريان پسماندهاي جامد شهري در تهران و با توجه به سيستم حاكم بر مديريت پسماندهاي شهر تهران و جايگاه پسماندهاي خطرناك خانگي در آن،‌ كمك شاياني به بازيافت نمايد.

کلید واژگان :

پسماند خطرناك خانگي ، پسماندهاي خشك ارزشمند، راهبردارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک