چکیده :

جانشین پروری از مهم ترین راهبردهای بقاء در سازمان ها می باشد و سازمان ها به منظور پرورش افراد مناسب برای پر کردن جایگاه های کلیدی، باید برنامه جانشین پروری را جاری سازند. هدف از پژوهش حاضر بیان دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد جانشین پروری می باشد. برای این منظور در مقاله حاضر به تعاریف و اهمیت جانشین پروری و تاریخچه ی جانشینی و جانشین پروری از دیدگاه اسلام و حضرت علی (ع) بیان شده است. در این راستا شیوه ی گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر سازمانی برای بقاء احتیاج به برنامه جانشین پروری دارد و این موضوع از ابتدای زندگی بشر مهم بوده است.

کلید واژگان :

جانشین پروری، برنامه جانشین پروری، عوامل بازدارنده جانشین پروریارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک