چکیده :

تولید زباله هاي مواد غذایی در برگیرنده تمام چرخه مواد غذایی از کشاورزي تا تولید و فرآیند صنعتی ، فروش و مصرف خانوار مباشد در کشور هاي در حال توسعه 42 درصد زباله هاي مواد غذایی توسط خانوار ها تولید می شوند .در حالی که 39 درصد کاهش در صنعت تولید مواد غذایی ، 14 درصد در بخش خدمات مواد غذایی و 5 درصد نیز در خرده فروشی و توزیع رخ می دهد .به طور فز آینده مفاهیم اکو لوژي صنعتی مثل پشتیبانی و اقتصاد چرخشی از اصول پیشرو براي نوآوري در نظر گرفته شده است با هدف (اقتصاد زباله صفر) که در آن زباله ها به عنوان مواد اولیه براي محصولات جدید و برنامه هاي کاربردي مورد استفاده قرار می گیرند . مقدار زیادي از زباله هاي تولید شده توسط صنایع غذایی ،علاوه بر از دست دادن مواد با ارزش باعث افزایش مشکلات مدیریت جدي از نقطه نظر اقتصادي و زیست محیطی می شود .با این حال بسیاري از این با قیمانده ها این پتانسیل را دارند که با استفاده از دیگر سیستم هاي تولید مورد استفاده مجدد قرار گیرند به عنوان مثال تصفیه خانه هاي زیستی. این مطالعه بر استفاده از زباله هاي مواد غذایی حاصل از کارخانه هاي صنایع غذایی تمرکز دارد .

کلید واژگان :

زباله هاي مواد غذایی ، محصول مواد غذایی ، همزیستی صنعتی، توسعه پایدارارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک