چکیده :

سواد اقتصادی یک الگوی دانش محور ، اخلاق محور و نتیجه بخش است که مولفه های موثر در پیشرفت و عدم پیشرفت اقتصادی را بیان می کند الگویی که با پیروی از آن می توان به توسعه استاندارد رسید از موانع توسعه اقتصادی آگاهی پیدا کرد و در جهت مدیریت و رفع این موانع برنامه ریزی های کاربردی ارائه کرد از این نظر برای تحقق الگوی سواد اقتصادی باید همه اجزای جامعه در این فرآیند مشارکت موثری داشته باشند تا الگویی استاندارد از سواد اقتصادی شکل بگیرد در چنین ساختاری اقتصاد هم درست تعریف می شود و هم مولفه های موثر در اقتصاد مدیریت خواهند شد و اگر جامعه به چنین الگوی سواد محوری برسد سرمایه و منابع ، دانش و نیروی انسانی در مسیر توسعه اقتصادی بکار گرفته خواهند شد و توسعه پایدار حاصل می شود . باید برنامه ریزی برای ارتقای سواد اقتصادی همه اجزای جامعه را پوشش بدهد هدف اول سواد اقتصادی ارتقای تفکر درست اقتصادی است تفکری که سبب توسعه ملی در معنای کلی آن شود تفکری که به توسعه و شکوفایی سرمایه های مادی و انسانی اهمیت دهد و محیط اقتصادی سالم ، پیشرفته و آینده محور را ایجاد نماید هدف دوم سواد اقتصادی مدیریت تخصصی و نتیجه بخش سرمایه ها منطبق با استانداردهای پیشرفت در سطح ملی و بین المللی است اگر چنین فرهنگ و ساختار توسعه یافته ای در اقتصاد یک جامعه نهادینه سازی گردد بستر شکل گیری الگوی سواد اقتصادی محقق خواهد شد تعاملات اقتصادی سواد محور می شوند و جامعه دارای نظام اقتصادی رشدیافته خواهد شد.

کلید واژگان :

سواد اقتصادی ، اقتصاد سالم ، سرمایه هاارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک