چکیده :

ایذه، در یــک درهی کوهســتانی در بخش زاگــرس، در بلندای 800متری از ســطح دریــا، نزدیک بــه درازی 60کیلومتــر گســترش دارد. بر تخته سنگهای پیرامون آن در چهار سوی گوناگون، 12سنگبرجستهی عیلامی جای دارد که بدون داشــتن همخوانی، رویدادهــای تاریخــی خــاور نزدیک باستان را نگاشتهاند: چهار تا در اشکفت سلمان، شــش تا در کولفرح، یکی در شاهسوار، و یکی در خنگ اژدر (خنگ نوروزی)

کلید واژگان :

ایذه، نگارخانه، سننگ نگارهارزش ریالی : 50000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک