نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقد تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی ثابت 1394/01/20 12:00:12

نویسندگان : دکتر محمد مرادی دکتر هدی اسکندر مهدی الهائی سحر
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی