نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کاربرد منطق فازی در مسأله عملکرد رضایت شغلی مطالعه موردی : سازمان صنعت معدن وتجارت استان البرز 1400/10/02 22:50:07

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

ارائه مدل مفهومی و سیستماتیک از امنیت ملی 1400/10/02 22:42:48

نویسندگان : سید کامران یگانگی پریسا عبایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

ساختار نهادی و کار آفرینی 1400/10/02 22:35:52

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم بیگ پور تنها
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق ، مکانیک و صنایع

تأثير فناوري اطلاعات بر رضايتمندي از ارتباط و يادگيري سازماني 1400/10/02 22:31:17

نویسندگان : سید کامران یگانگی حسین عین الیقین
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق ، مکانیک و صنایع

مروري برمفهوم اقتصاد سبز 1400/10/02 22:23:17

نویسندگان : سید کامران یگانگی حدیث پتیام
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداري

نقش خوشه هاي کسب و کار بر دیپلماسی اقتصادي 1400/10/02 22:19:32

نویسندگان : سید کامران یگانگی علیرضا زاده رعیت
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداري

جایگاه خوشه هاي کسب و کار در اسناد بالا دستی کشور 1400/10/02 22:14:10

نویسندگان : سید کامران یگانگی مرتضی علی محمدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداري

مروري بر خوشه هاي کسب و کار 1400/10/02 22:08:28

نویسندگان : سید کامران یگانگی صمد سلطانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداري

نقش کسب و کار بر پایه فنآوري اطلاعات بر امنیت ملی 1400/10/02 22:04:57

نویسندگان : سید کامران یگانگی متین قلمچی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد ، مدیریت و حسابداري

فناوری، اشتغال و مهارت 1400/10/02 22:00:35

نویسندگان : حسینعلی تقی تهرانی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : ;کنفرانس ملی چشم انداز های نوین در حسابداری ،مدیریت و کارآفرینی

نقش خوشه های کسب و کار بر قدرت ملی 1400/10/02 21:55:51

نویسندگان : سید کامران یگانگی متین قلمچی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

بررسی کارکردهای مدیریت فناوری مطالعه موردی : شرکتهای با فناوری پیشرفته 1400/10/02 21:34:17

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد علی افتخاری زید آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

ارزیابی و الویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر موفقیت پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت دانش با استفاده از شبکه عصبی 1400/10/02 21:28:41

نویسندگان : ناصرشاه محمدی مریم ابراهیمی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت ومهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع

مدیریت شکست و سود کارآفرین 1400/10/02 21:05:16

نویسندگان : سید کامران یگانگی روشنک صدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت ومهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع

صنعت بیمارستان از دیدگاه مدیریت استراتژیک مطالعه موردی : ایالات متحده امریکا 1400/10/02 20:59:37

نویسندگان : حسینعلی تقی تهرانی سید کامران یگانگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، حسابداری وحسابرسی پویا

بكارگيري مديريت ارزش و توسعه عملكرد كيفيت در درمانگاه هاي بيمارستاني 1400/10/02 20:52:07

نویسندگان : سید کامران یگانگی مریم محبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران

توسعه خوشه گردشگری زنجان مدلی برای توسعه پایدار 1400/10/02 19:17:03

نویسندگان : سید کامران یگانگی ناصر بختیاری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار

جایگاه پول مجازي در اقتصاد ایران 1400/10/02 19:10:16

نویسندگان : سید کامران یگانگی حسین قائمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی پژوهشهاي نوین کاربردي در مدیریت

مفهوم کسب و کار سبز 1400/10/02 19:05:45

نویسندگان : سید کامران یگانگی فریبا شعبانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد و بانکداری

مروری بر مفهوم لجستیک سبز 1400/10/02 19:02:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی امید خان احمد لو
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد و بانکداری