نویسندگان : Inamuddin, Mohd Imran Ahamed, Rajender Boddula, Tariq Altalhi
ناشر : Taylor and Francis
شابک : 9781003169727
سال چاپ : 2020
نوع کتاب : تالیف
مشاهده سایر کتاب های زهرا پزشکی