نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

آناتومی تنیس

نویسندگان : مهلا محمدزاده - معصومه یارمحمدی- منصوره ساسانی- سعید میرزایی
شابک : 978-964-8242-83-6 سال چاپ : 1395 ناشر : دولتمند

مبانی تغذیه ورزی

نویسندگان : دکتر فخرالدین حسنلوئی- دکتر عباس کتانچی- دکتر معصومه یارمحمدی
شابک : 978-600-8003-99-1 سال چاپ : 1396 ناشر : انتشارات علمی کالج

عوامل موثربرخرید آنلاین

نویسندگان : حسن جعفر پور قره بابا،مریم تقوایی،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،جلال عبدی ، صلاح الدین درخشان
شابک : 978-622-214-088-5 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

انشعاب برگشتی در مدل های اپیدمیک دارای تابع درمان

نویسندگان : بهنوش اخوه ، مریم تقوایی، جلال عبدی ،مجید عبدی هولایی،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی
شابک : 214-622-978-243-8 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

ارتقای شغلی کارمندان با خودشیرینی

نویسندگان : مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،مریم تقوایی،مجید عبدی هولایی،بهنوش اخوه،جلال عبدی
شابک : 978-622-214-244-5 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

ارزیابی عملکرد سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بر اساس مدل دولت الکترونیک

نویسندگان : مهدی نورالهی ، جلال عبدی ،بهنوش اخوه ،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،مجید عبدی هولایی
شابک : 978-622-214-245-2 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

نقش الگوهای رفتاری قدرت های بزرگ در بحران های خاور میانه (مطالعه موردی سوریه )

نویسندگان : بهادر نوکنده ، جلال عبدی ، صلاح الدین درخشان،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،مجید عبدی هولایی
شابک : 254-214-622-978-4 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود

نویسندگان : معصومه جهاندیده سراجاری،جلال عبدی ، بهنوش اخوه،،فاطمه جهاندیده سراجاری ،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی
شابک : 978-622-214-283-4 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار در بسترصنعت پتروشیمی

نویسندگان : صلاح الدین درخشان،مریم تقوایی،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،بهنوش اخوه،جلال عبدی
شابک : 978-622-214-249-0 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

رابطه نگویی خلقی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

نویسندگان : زبیده زرنشانی،مریم تقوایی،مهدی سوادکوهی ماهفروجکی،جلال عبدی،بهنوش اخوه
شابک : 978-622-214-247-6 سال چاپ : 1397 ناشر : صالحیان

نقش الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در بحران های خاور میانه

نویسندگان : بهادر نوکنده-جلال عبدی-صلاح الدین درخشان-مهدی سوادکوهی-جلال عبدی
شابک : 978-622-214-254-4 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

رابطه ناگویی خلقی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

نویسندگان : زبیده زرنشانی-مریم تقوائی-مهدی سوادکوهی-جلال عبدی-بهنوش اخوه
شابک : 978-622-214-247-6 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

ارتقا شغلی کارمندان با خودشیرینی

نویسندگان : مهدی سوادکوهی-مریم تقوائی-مجید عبدی هولائی-بهنوش اخوه-جلال عبدی
شابک : 978-622-214-244-5 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار در بستر صنعت پتروشیمی

نویسندگان : صلاح الدین درخشان-مریم تقوائی-مهدی سوادکوهی-بهنوش اخوه-جلال عبدی
شابک : 978-622-214-249-0 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

عوامل موثر بر خرید آنلاین

نویسندگان : حسن جعفرپور قره آباد-مریم تقوائی-مهدی سوادکوهی-جلال عبدی-صلاح الدین درخشان
شابک : 978-622-214-088-5 سال چاپ : 1397 ناشر : صالحیان

انشعاب برگشتی در مدل های اپیدمیک دارای تابع درمان

نویسندگان : بهنوش اخوه-مریم تقوائی-جلال عبدی-مجید عبدی هولائی-مهدی سوادکوهی
شابک : 978-622-214-243-8 سال چاپ : 1___ ناشر : صالحیان

بهره وری معادن ذغال سنگ در بستر تکنولوژی

نویسندگان : جلال عبدی-سیدحمیدرضا میرنظامی-حسین خرقانی
شابک : 978-622-214-340-4 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

ارزیابی عملکردسازمانی اداره آموزش پرورش بر اساس مدل دولت الکترونیک

نویسندگان : مهدی نوراللهی-جلال عبدی-بهنوش اخوه-مهدی سوادکوهی-مجید عبدی هولایی
شابک : 978-622-214-245-2 سال چاپ : 1___ ناشر : صالحیان

اعتمادسازی در بانکداری اینترنتی

نویسندگان : جلال عبدی-سیدحمیدرضا میرنظامی-حسین خرقانی
شابک : 978-622-214-342-8 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان

تائیر حاکمیت شرکتی برسیاست تقسیم سود

نویسندگان : معصومه جهاندیده-جلال عبدی-بهنوش اخوه-فاطمه جهاندیده-مهدی سوادکوهی
شابک : 978-622-214-283-4 سال چاپ : 1398 ناشر : صالحیان