نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Introducing the causes, origins and effects of dust in Iran 1399/03/13 15:53:39

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of Air Pollution and Health

ارزیابی ریسک بهداشتی جیوه در بافت خوراکی برخی ماهیان جنوب غرب ایران: مطالعه مروری 1399/03/13 15:51:15

نویسندگان : محمد ولایت زاده ابوالفضل عسکری ساری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علوم پزشکی زانکو

بررسی همبستگی دلبستگی شغلي و تا ب آوری کارکنان با سرسختي آنان در شبكه بهداشت و درمان 1399/03/13 13:21:17

نویسندگان : رسول رنجبریان مجید لطیف
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت

راهبرد «قانونگذاری» در کشاکش دو اندیشه سیاسی (بنیاد نظری دموکراسی و جمهوری اسلامی) 1399/03/12 16:01:17

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : اولین همایش ملی حکمرانی

establishment of the union of islamis countries from leagal paradigm to real policy 1399/03/12 15:52:50

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : iiss6

پیامدهای گسترش حقوق شهروندی بر مراجع انتظامی در جامعه¬ی ایران 1399/03/12 15:49:09

نویسندگان : قدرت الله نوروزی باغکمه محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : کنگره بین المللی حقوق ایران

مصادیق مالکیت معنوي شناخته شده براي شرکت هاي دانش بنیان 1399/03/12 15:36:48

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی مدیریت پایدار در تجارت و اقتصاد بین الملل

منزلت شناسی اصول حقوق بشردوستانه در مبانی اسلامی و فقهی 1399/03/12 15:21:11

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

بسط پرگماتیستانه موضوع ایران و حقوق بین الملل حجاب 1399/03/12 15:17:31

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب

محیط زیست در پرتوی حقوق ایران با تاکید بر مبانی نظری فقه امامیه 1399/03/12 15:06:12

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

بررسی کاربردی نهاد وقف در ایران و نهاد تراست در انگلیس و نگاهی به نهادهای خیریه در امریکا 1399/03/12 14:56:47

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

بررسی ابعاد مشروعیتی اخذ حقوق های نامتعارف از منظر حقوق موضوعه، فقه و عرف 1399/03/12 14:38:02

نویسندگان : رسول مظاهری کوهانستانی محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

درآمدی بر بایدونباید عمل‌گرایانه‌ی مسئله‌ی ایران و حقوق بین‌الملل در حجاب 1399/03/12 14:27:13

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی 1399/03/12 13:12:40

نویسندگان : محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی