نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

اثر تمرینات هوازی بر بیان گلوکز – 6 – فسفاتاز در سلول های کبدی و گلوکز ناشتا در رت های دیابتی نوع 2 1398/11/07 15:59:46

نویسندگان : معصومه یارمحمدی لاله بهبودی مجتبی ایزدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت زابل

Effects of aerobic exercise and pomegranate extract on antioxidant markers in women postmenopausal with type 2 diabetes 1398/11/07 15:50:06

نویسندگان : معصومه یارمحمدی سلیمان محجوب
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : ژورنال پزشکی هرمزگان Hormozgan Medical Journal

آموزش و یادگیری الکترونیکی 1398/11/07 10:58:39

نویسندگان : اکرم حسین پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای آموزش و پژوهش

تاثیر گرما و سر و صدای محیط کار بر میزان استرس شغلی کارگران 1398/11/07 07:55:14

نویسندگان : محمد ولایت زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : ماهنامه بهداشت ایمنی انرژی

بررسی تاثیرات عملکردی رفتارهای شبکه محور در بازارهای صنعتی بین المللی 1398/11/06 19:31:16

نویسندگان : حسین فتحی حکیمه نیکی اسفهلان صمد عالی هوشنگ تقی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی

فناوری خوشهبندی و استراتژی تحقیق و توسعه در شرکتهای چند ملیتی 1398/11/06 19:06:23

نویسندگان : امامعلی ساعتی حامد شاکریان محمدنظیر پرویز
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی

رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه 1398/11/06 16:41:02

نویسندگان : هوشنگ تقی زاده خالد علي پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : زن و مطالعات خانواده

شواهدي از اثرگذاري عدم نقد شوندگي سهام بر بازده مورد انتظار سهام 1398/11/06 12:33:12

نویسندگان : محمد حسنی نرگس نبی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی: شواهدی از ضعف سودآوری و ضعف نقدینگی 1398/11/06 12:24:43

نویسندگان : محمد حسنی نفیسه عظیم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی

نهادینه سازی انگیزشی ایجاد خلاقیت، نوآوری و توسعه کارآفرینی با رویکرد فرهنگی 1398/11/06 11:02:23

نویسندگان : الهه غریب زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت،کارآفرینی و آموزش ایران

تاریخ هنر ایرانی ، هنرمندان تاریخی ایران 1398/11/06 10:50:33

نویسندگان : الهه غریب زاده فاطمه ایرانزاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

تأثیر اختلالات شخصیت بر ترديد حرفه ای حسابرسان مستقل 1398/11/06 02:26:58

نویسندگان : محسن غلامرضایی محمد حسنی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دانش حسابداری

آزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری 1398/11/06 02:22:30

نویسندگان : محمد حسنی مریم میثمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار