نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

جستاری بر نظام آموزش و پرورش کشور انگلستان 1396/02/07 11:20:50

نویسندگان : محمود آرایی فرشاد مرادی ابوذر شیردل
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه پیام فرهیختگان(علوم تربیتی)

جستاری بر نظام آموزش و پرورش آلمان 1396/02/07 11:16:42

نویسندگان : فرشاد مرادی محمود آرایی ابوذر شیردل
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه پیام فرهیختگان(علوم تربیتی)

Application of Numerical and Semi-Analytical Approach on Van der Pol–Duffing Oscillators 1396/02/07 10:51:04

نویسندگان : حسن سجادی D.D.ganji Y. Vazife Shenas
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2010 محل پذیرش : Journal of Advanced Research in Mechanical Engineering

New Analytical Solution for Natural Convection of Darcian Fluid in Porous Media Prescribed Surface Heat Flux 1396/02/07 10:37:28

نویسندگان : Davood Domairy GANJI حسن سجادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2011 محل پذیرش : THERMAL SCIENCE

Lattice Boltzmann simulation of natural convection in an open enclosure subjugated to Water/copper nanofluid 1396/02/07 10:35:08

نویسندگان : Gh. R. Kefayati S.F. Hosseinizadeh M. Gorji حسن سجادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : International Journal of Thermal Sciences

Lattice Boltzmann simulation of MHD mixed convection in two sided lid-driven square cavity 1396/02/07 10:23:19

نویسندگان : حسن سجادی M. Gorji- Bandpy D.D.Ganji , GH.R. Kefayati
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2012 محل پذیرش : Heat Transfer—Asian Research

رابطه بين عارضه هاي سازماني و كيفيت زندگي كاري با اثر بخشي مديريت 1396/02/06 20:39:50

نویسندگان : محمدرضا اردلان سیروس قنبری الهام محمدی شاهد
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

نگاه تحلیلی بر توسعه کالبدی-فضایی شهر علی آباد کتول 1396/02/06 19:34:12

نویسندگان : دکتر حکمت امیری ابراهیم معمری مهدی خداداد
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) 1396/02/06 19:24:58

نویسندگان : مصطفی شاهینی فر سعید فتوحی‌ مهدی خداداد مریم بیرانوندزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد 1396/02/06 19:21:24

نویسندگان : فخرالسادات نصیری سیروس قنبری زهرا سرچهانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

اعتباریابی پرسشنامه رهبری دانش (مطالعه ای در دانشگاههای شهر سنندج) 1396/02/06 19:05:48

نویسندگان : مژگان درخشان سیروس قنبری خلیل زندی حاتم ملکی حامد سیف پناهیs
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا 1396/02/06 18:47:04

نویسندگان : سیروس قنبری مدینه همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : نامه آموزش عالی

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی 1396/02/06 18:06:43

نویسندگان : سیروس قنبری مدینه همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : اولین همایش ملی پژوهش های مدیریت

نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی 1396/02/05 23:23:26

نویسندگان : وکیل حیدری ساربان علی مجنونی توتاخانه
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

The Effect of intensity and duration of drought on wind situation and wind erosion (Case study: Ahvaz city, Iran) 1396/02/05 22:36:57

نویسندگان : مهسا عبدالشاه نژاد مهین حنیفه پور حسن خسروی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2___ محل پذیرش : ADVANCES IN BIORESEARCH