نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Model key elements of knowledge management to enhance creativity and organizational learning (the case of the Standards and Industrial Research of Iran) 1395/12/23 07:28:55

نویسندگان : Mohammad Heydari Golsan Ahsani Habibollah Danai
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Buletin Teknologi Tanaman

مقایسه طب سنتی ایران و طب سنتی چین 1395/12/22 22:46:25

نویسندگان : محمد علی مومنی سپیده امیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : اولین کنگره دانشجویی طب سنتی و مکمل

بررسی نقش سودآوری بانکداری شرکتی در سبد خدمات بانکی 1395/12/21 13:32:27

نویسندگان : مریم عباسی احسان احد مطلقی محمد حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

تأثیر تعهد کاری در ارائه خدمات با کیفیت از طریق نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی 1395/12/21 12:31:16

نویسندگان : محمد حیدری محمد خیری ولی محمد درینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

سواد خبری: گامی مؤثر برای توانمندسازی مخاطبان خبر 1395/12/21 12:01:54

نویسندگان : سید مهدی شریفی افشین امیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

Shaft resistance of bored piles socketed in Malaysian granite 1395/12/20 19:03:05

نویسندگان : Raja Shahrom Nizam Shah Raja Shoib Ahmad Safuan A. Rashid Danial Jahed Armaghani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering

Development of hybrid intelligent models for predicting TBM penetration rate in hard rock condition 1395/12/20 18:59:04

نویسندگان : Danial Jahed Armaghani Edy Tonnizam Mohamad Mogana Sundaram Narayanasamy N. Narita S. Yagiz
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Tunnelling and Underground Space Technology

A Monte Carlo technique in safety assessment of slope under seismic condition 1395/12/20 18:49:52

نویسندگان : Amir Mahdiyar Mahdi Hasanipanah Danial Jahed Armaghani Behrouz Gordan Arham Abdullah Hossein Arab Muhd Zaimi Abd Majid
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Engineering with Computers

Rock strength estimation: a PSO-based BP approach 1395/12/20 18:45:37

نویسندگان : Edy Tonnizam Mohamad Danial Jahed Armaghani Ehsan Momeni A. H. Yazdavar M. Ebrahimi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Neural Computing and Applications

Intelligent modelling of sandstone deformation behaviour using fuzzy logic and neural network systems 1395/12/20 18:42:23

نویسندگان : Behnam Yazdani Bejarbaneh Elham Yazdani Bejarbaneh Mohd For Mohd Amin Ahmad Fahimifar Danial Jahed Armaghani Muhd Zaimi Abd Majid
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Bulletin of Engineering Geology and the Environment

A NEW MODEL FOR DETERMINING SLOPE STABILITY BASED ON SEISMIC MOTION PERFORMANCE 1395/12/20 18:37:34

نویسندگان : Behrouz Gordan Danial Jahed Armaghani Azlan Bin Adnan Ahmad Safuan A Rashid
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Soil Mechanics and Foundation Engineering

Airblast prediction through a hybrid genetic algorithm-ANN model 1395/12/20 18:29:27

نویسندگان : Danial Jahed Armaghani Mahdi Hasanipanah Amir Mahdiyar Muhd Zaimi Abd Majid Hassan Bakhshandeh Amnieh Mahmood M. D. Tahir
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Neural Computing and Applications

Forecasting blast‑induced ground vibration developing a CART model 1395/12/20 18:26:23

نویسندگان : Mahdi Hasanipanah Roohollah Shirani Faradonbeh Hassan Bakhshandeh Amnieh Danial Jahed Armaghani M. Monjezi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Engineering with Computers

Feasibility of ICA in approximating ground vibration resulting from mine blasting 1395/12/20 18:23:48

نویسندگان : Danial Jahed Armaghani Mahdi Hasanipanah Hassan Bakhshandeh Amnieh Edy Tonnizam Mohamad
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Neural Computing and Applications

Prediction and minimization of blast-induced flyrock using gene expression programming and firefly algorithm 1395/12/20 18:21:10

نویسندگان : Roohollah Shirani Faradonbeh Danial Jahed Armaghani Hassan Bakhshandeh Amnieh Edy Tonnizam Mohamad
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2015 محل پذیرش : Neural Computing and Applications

علل عدم کارایی در استفاده از انرژی 1395/12/20 16:06:53

نویسندگان : زهرا نصراللهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1376 محل پذیرش : تازه های اقتصاد