نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

شناسایی عوامل موثر بر نوآوری در کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران 1396/10/29 12:35:46

نویسندگان : علی شیشه گر مهرداد قاسمی نژاد نیلوفر قطب‌الدینی بنادکی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : مدیریت و اقتصاد کسب و کار

تأثیر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه درسی با تأکید بر درس پژوهی 1396/10/29 12:12:13

نویسندگان : محمد جواد رضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اداره آموزش و پرورش تهران

Investigation of the Influence of Teaching via Story-Telling on Verbal Intelligence and Vocabulary of Preschoolers (Case Study: Sar-Pol-Zahab City, 2013-2014) 1396/10/29 11:52:32

نویسندگان : زینب روین تن فرانک موسوی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

چارچوب مدیریت دانش جهت کنترل و مدیریت ریسکهای خارجی 1396/10/29 03:51:05

نویسندگان : هومان تامپی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : دانش مدیریت نوین ایران

بررسی میزان شیوع دیکتیوکولوس فیلاریا در ریه بزهای کشتاری در کشتارگاه تبریز 1396/10/29 00:04:03

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محمد حسین صادقی زالی محدثه نظام ابادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش ان در بهداشت و اقتصاد جامعه

بررسی میزان فراوانی سودوموناس در فرآورده های گوشتی کالباس و همبرگر عرضه شده در مراکز فروش شهرستان ارومیه 1396/10/28 23:59:59

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محدثه نظام ابادی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1388 محل پذیرش : اولین کنگره ملی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی

تحلیلی بر وضعیت مسکن با رویکرد توسعه پایدار در شهر سامان و برنامه ریزي آتی آن 1396/10/28 16:44:50

نویسندگان : عیسی ابراهیم زاده عزت الله قاسمی قاسموند مجید گودرزی خدابخش مرادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته، تهران، پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جها

ارزیابی کاربری فضای سبز در شهرهای مناطق خشک مطالعه موردی شهر جهرم 1396/10/28 16:23:35

نویسندگان : عیسی ابراهیم زاده محمدهادی ستاوند مجتبی روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی، شیراز 22 و 23 آذرماه 1395

تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیري حکمروایی خوب شهري مورد شناسی شهر سیرجان 1396/10/28 16:10:05

نویسندگان : عیسی ابراهیم زاده هادی ویسی الهام فیروز آبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، شهرداری سیرجان، 1 خرداد 1396

ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پایداری کاربری مسکونی نمونه موردی: شهر دهگلان در استان کردستان 1396/10/28 15:20:34

نویسندگان : عیسی ابراهیم زاده جمیل قادر مرزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه آمایش محیط، دوره 10، شماره 38، صص 27-1

بررسی میزان آلودگی سگ های شهرستان تبریز به دایروفیلاریا ایمی تیس 1396/10/27 23:38:11

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محمد حسین صادقی زالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1388 محل پذیرش : اولین کنگره ملی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی

مطالعه فراوانی تک یاخته های کریپتوسپوریدیوزیس و ژیاردیازیس در اسب های شهرستان های خوی و سلماس 1396/10/27 23:32:32

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محمد حسین صادقی زالی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

بررسی امیزان شیوع انگل تریکوموناس در کبوتران خانگی شهرستان نقده و مهاباد 1396/10/27 23:26:06

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محمد حسین صادقی زالی محدثه نظام ابادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1389 محل پذیرش : هفتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی

بررسی انگل های خارجی گربه های ولگرد شهرستان تبریز 1396/10/27 23:22:31

نویسندگان : امین هاشم پور محدثه نظام ابادی رضا دلشاد وحید فرضایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی

مطالعه میزان آلودگی با سارکوسیستیس در گاوهای کشتاری در کشتارگاه شهرستان نقده 1396/10/27 23:19:31

نویسندگان : امین هاشم پور وحید فرضایی محدثه نظام ابادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی

3ds MAX to FEM for building thermal distribution: A Case study 1396/10/27 20:50:10

نویسندگان : زهرا پزشکی سید علی سلیمانی ایوری احمد دارابی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران

Production of green aromatics via catalytic cracking of Canola Oil Methyl Ester (CME) using HZSM-5 catalyst with different Si/Al ratios 1396/10/27 14:32:15

نویسندگان : A.Bayat S.M. Sadrameli J. Towfighi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Fuel

Applications of BIM: A Brief Review and Future Outline 1396/10/27 14:29:58

نویسندگان : زهرا پزشکی سید علی سلیمانی ایوری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : Archives of Computational Methods in Engineering