نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر قابلیتها و خودکارآمدی کارآفريني، آموزش مهارتها و سبک زندگی بر ابعاد سلامت خانواده و عملکرد خانواده (مطالعه مورد: دانشجويان متأهل شهر اراک) 1397/12/24 12:19:38

نویسندگان : مهتاب عشقی عراقی صفورا خسروی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم خانواده

تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روانشناختی مثبت در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 1397/12/23 23:53:19

نویسندگان : محمد امین جمشیدیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی معالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

Sulfhydryl Proteins of Penguin Egg White: Ovaibumin and Penalbumin. Comparisons with Penguin Serum Albumin, Chicken Ovalbumin, and Bovine Serum Albumin 1397/12/23 13:56:00

نویسندگان : David T. Osuga Mahmoud Aminlari Charles Y.-K. HO Richard G. Allison Robert E. Feeney
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1983 محل پذیرش : Journal of Protein Chemistry, Vol. 2, No. 1, 1983

A New Calorimetric Method for Determination of Creatine Phosphokinase 1397/12/23 13:43:57

نویسندگان : MAHMOUD AMINLARI TALEB VASEGHI
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1987 محل پذیرش : ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 164, 397-404

Biochemical Properties of Cerebrospinal Fluid of Sheep and Goat Comprison with Blood 1397/12/23 13:35:44

نویسندگان : M. AMINLARI M. M. MEHRAN
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1988 محل پذیرش : J. Vet. Med. A 35, 315-319

Comparative studies on the distribution of rhodanese and beta-mercaptopyruvate sulfurtransferase in different organs of sheep and cattle 1397/12/23 13:20:34

نویسندگان : MAHMOUD AMINLARI HASSAN GILANPOUR HEDAYATOLAH TAGHAVIANPOUR TALEB VESEGH
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1989 محل پذیرش : Camp. Biochem. Physiof. Vol. 92C, No. 2, pp. 259-262, 1989

Determination of creatine kinase in the sera of patients with myocardial infarction by a p-nitrophenylglyoxal method 1397/12/23 13:01:37

نویسندگان : Mahmoud Aminlari Gholam Reza Rezaian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1990 محل پذیرش : Ann Clin Biochem 1990; 27: 569-574

بررسی رابطة استفاده از رسانه‎های ارتباطی با احساس ستمگری، نابرابری و تفاوت در زنان (مورد مطالعه: زنان شهر تهران) 1397/12/22 09:50:03

نویسندگان : انسیه جلالوند خدیجه سفیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی "رسانه"

شناسایی و اولویت‌بندی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در بنگاه¬های کوچک و متوسط با استفاده از روش FANP 1397/12/21 23:38:22

نویسندگان : علیرضا معطوفی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

COMPARATIVE STUDIES ON THE DISTRIBUTION OF RHODANESE IN DIFFERENT TISSUES OF DOMESTIC ANIMALS 1397/12/21 12:28:25

نویسندگان : MAHMOUD AMINLAR HASSAN GILANPOUR
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1991 محل پذیرش : Comp Clin Physiol

Arginase distribution in tissues of domestic animals 1397/12/21 12:19:24

نویسندگان : Aminlari M Vaseghi T
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1992 محل پذیرش : NCBINCBI Logo Skip to main content Skip to navigation Resources How To About NCBI Accesskeys PubMed US National Library of Medi

A Novel Colorimetric Method for Assaying Arginase Activity 1397/12/21 12:04:03

نویسندگان : Mahmoud Aminlari
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1992 محل پذیرش : Clin Biochem, Vol. 25, pp. 431-436,

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های طب سنتی ایرانی در تحقق کاربردی اقتصاد مقاومتی 1397/12/21 01:05:44

نویسندگان : سجّاد رحیمی مدیسه مجید بنی‌طالبی محمد رحیمی مدیسه محسن دنیادیده فاطمه شیاسی ارانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده

بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها 1397/12/20 19:29:57

نویسندگان : فریدون رهنمای رودپشتی فرید غلامی حسن کیاده سارا کریم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت

ارزیابی اثر ارزش شاخص های اخلاق حرفه ای بر اخلاق کارکنان 1397/12/20 17:27:42

نویسندگان : فرزانه اسدی میلاد ابوالقاسمیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران

مدل بازاریابی دیجیتال برای ارتباط سازمان با مشتریان وفادار 1397/12/20 17:23:36

نویسندگان : فرزانه اسدی میلاد ابوالقاسمیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران

مولفه های ادب غنایی در تاریخ بیهقی 1397/12/19 22:17:35

نویسندگان : محمد امیر مشهدی رمضان مجوزی لیلا عبادی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه قند پارسی

قرآن، علوم نوین زیستی، موجودات تراریخته (گیاهان) 1397/12/19 19:39:27

نویسندگان : سلیمه عباسی کرانی سیدمعصوم حسینی - رجب نعمتی قراء
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قران وانگاره های علوم زیستی