ارتباط با صنعت

از اهداف اصلی شبکه پژوهشگران ایرانی ارتباط بین بخشهای تحقیقاتی، مطالعاتی و R&D صنایع داخلی با پژوهشگران و مخترعین می باشد. به گونه ای که با استفاده از اختراعات، اکتشافات و ایده های خلاقانه پژوهشگران ایرانی بخش تولید داخلی را تحرک ببخشد. و با برگزاری سمینارهای کاملا تخصصی هر صنعت، مدیران و مهندسان واحدهای تولیدی را رو در روی پژوهشگران و مخترعین داخلی مرتبط با آن صنایع قراردهد.

پیوستن اشخاص حقوقی به شبکه پژوهشگران