چکیده :

مدیریت زمانی در یک مجموعه یا سازمان به درستی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد که مفاهیم انسان شناختی و علوم رفتاری در ساختار اداره کردن آن نهاد به شیوه ای مطلوب بیان شده باشد دانش رفتاری که بر اساس آن با افراد که منابع کاری و اداره کننده یک سیستم هستند عمل می شود . باید ابعاد انسانی را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل نمود تا بتوان بر اساس رفتاری استاندارد و سازمانی صحیح یک مجموعه را درست برنامه ریزی و اداره کرد علاوه بر اینکه آگاه بودن به ساختارهای علمی مدیریت در فرآیند اداره کردن هر سازمانی ضروی است اهمیت به سایر بخش های مدیریت اعم از مدیریت دانش ، مدیریت سازمانی ، مدیریت رفتاری ، مدیریت صنعتی ... هم راستا با دانش های نرم افزاری مدیریت ، باید انجام گیرد . شناخت و درک ماهیت رفتار افراد در یک مجموعه و انتخاب و اجرا کردن برنامه ریزی شده یک رفتار سازمانی منطبق با ایده آل های روانشناسی رفتاری ، اساسی ترین اقدام در تحول مدیریتی است که با بررسی عملکرد سیستم ها ی مدیریتی موفق میتوان به نقش اصلی فرد و قوانین رفتاری حاکم بر او در کیفیت راندمان های کاری پی برد .

کلید واژگان :

مدیریت ، علم رفتار ، رفتار در مدیریت ، سازمانارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک