نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

هنردرمانى(موسيقى درمانى)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : ميثم معافى

بررسی ابعاد حقوقی اعتراض ثالث نسبت رای داوری در حقوق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد بوشهر
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

افزایش سلامت قضایی و استاندارد کردن اطلاعات ثبتی با تاکید بر ثبت آنی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بایسته ها ضرورت های حقوقی سلامت روانی افراد در حقوق ایران در تطبیق با اسناد بین الملل حقوق بشر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

اثربخشی و کارایی به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی خوب در شورای اسلامی شهر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

جایگاه نظم و عدالت در تفسیر قضایی قواعد حقوقی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

شناسایی و تضمین حق های بنیادی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگرشی بر منشور حقوق شهروندی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

ابعاد مختلف امنیت شهروندی در پرتو معماری شهری با تاکید بر معماری اسلامی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بررسی مسئولیت مدنی دولت در مورد بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بررسی حقوق بیماران در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به اسناد بین المللی حمایت از بهداشت و سلامت عمومی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

مطالعه ای پیرامون معارضه اسناد و بینه در اثبات دعاوی مدنی از منظر فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران با نگاهی به حقوق مصر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد بوشهر
تاریخ دفاع : 1399/05/30 اساتید راهنما : حمید سلیمانی

مسئولیت مدنی ناشی از شیوع و انتقال کرونا ویروس (رویکرد فقهی و حقوقی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد بوشهر
تاریخ دفاع : 1401/05/31 اساتید راهنما : حمید سلیمانی

منحنی ایزوبولوگرام اثرات ضد لیشمانیایی آمیودارون و کتوکونازول

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

((بررسي علل عدم مشاركت معلمين و اوليا در تصميم گيري مديران مدارس آغاجاري و پيشنهاد روش هاي ااصلاحي ))

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : مرکزآموزش مدیریت دولتی،زیرنظردانشگاه چمران
تاریخ دفاع : 1381/09/11 اساتید راهنما : استادگودرزی

اثرگذاری انواع مختلف پوشش گیاهی بر مؤلفه های رواناب و رسوب در مقیاس کرت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1400/08/15 اساتید راهنما : دکتر اباذر اسمعلی عوری/ دکتر زینب حزباوی

بررسی تاثير اطلاعات حسابداری بر گسترش اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر اصغر اسدیان

حدود اختیارات , تعیین داور و وظایف وی در داوریهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی با حقوق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه سمنان مرکز سمنان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : مسعود علیزاده

تحلیل و مدلسازی تاثیر منابع قدرت بازار بر عملکرد بازار کار و تجارت بین الملل در سطح صنایع کوچک با استفاده از رویکرد ANFIS

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تاریخ دفاع : 1399/10/08 اساتید راهنما : دکتر امیر نجفی