نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر ساختار تأمین مالی بر بهره وری سازمان با تأکید بر نقش تعدیلگر سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد ارومیه
تاریخ دفاع : 1397/06/19 اساتید راهنما : مهدی حیدری

تجزیه و تحلیل سیلاب با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی و مدل SWAT در حوضه کارون شمالی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دفاع : 1399/10/02 اساتید راهنما : محمود حبیب نژاد روشن - کاکا شاهدی

بررسی اثرات برداشت مواد بستر بر روی هیدرولیک رسوب رودخانه (رودخانه زارم رود، استان مازندران)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دفاع : 1390/11/17 اساتید راهنما : قربان وهاب زاده کبریا

مطالعات توجیهی حوزه آبخیز پشت‌تاوه (زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1388/05/25 اساتید راهنما : علی محمدیان بهبهانی

تاثیر برند ملی ورزشی بر دیپلماسی با نقش میانجی استراتژی های سیاسی در ورزش کشور

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بين مهارت های بنيادي ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1392/06/13 اساتید راهنما :

شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت نساجی اردبیل با استفاده از MADM

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر حسین علیپور

بررسی انجام برنامه ریزی و تصمیم در امور مالی سیستم حسابداری دولتی با موسسات بازرگانی خصوصی اهواز بر مبنای حسابداری تعهدی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1398/11/20 اساتید راهنما :

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه شهیدچمران اهواز
تاریخ دفاع : 1395/06/31 اساتید راهنما :

تبیین اثربخشی کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1394/02/05 اساتید راهنما : دکتر عربیون

کارآفرینی سازمانی در سازمان های سنتی و بروکراتیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه : ارشاد تهران
تاریخ دفاع : 1391/07/25 اساتید راهنما : دکتر عزیزی

طراحی مدل تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه فنی حرفه ای استان البرز(فارغ التحصیلان)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تاریخ دفاع : 1402/11/25 اساتید راهنما : دکتر منوچهر نیکنام

احیای اراضی موات در حقوق ایران و فقه امامیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی و تحلیل تجربه های عرفانی در آثار منظوم عطّار با تکیه بر (الهی‌نامه، اسرارنامه، منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه)

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : مازندران
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر احمد غنی پور ملکشاه

تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری های شهرهای زیر25هزارنفر(نمونه موردی:شهر جلفا)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی بینامتنیت مونس العشاق سهروردی و عربشاه یزدی از دیدگاه ژرار ژنت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : محقق اردبیلی
تاریخ دفاع : 1398/12/18 اساتید راهنما : خدا بخش اسداللهی