نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

پیش بینی استرس ادراک شده براساس تصور از خود و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به بیماری ام اس

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد رود هن
تاریخ دفاع : 1399/04/12 اساتید راهنما : دکتر آرزو شمالی اسکویی

طراحی موزه هنرهای معاصر کردستان با تاکید بر مؤلفه‌های هویت فرهنگی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر صلاح الدین مولانایی

دیپلماسی فرهنگی نخبگان جمهوری اسلامی ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
تاریخ دفاع : 1394/05/15 اساتید راهنما : علی محمد حقیقی

نقش جمهوری اسلامی ایران در هویت بخشی به محور مقاومت اسلامی

مقطع تحصیلی : دکتری
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
تاریخ دفاع : 1399/08/15 اساتید راهنما : علی محمد حقیقی

نقش میانجی گرایانه حمایت اجتماعی ادراک شده مسیر شغلی در رابطه هوش هیجانی و امید اشتغال

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع : 1397/06/21 اساتید راهنما : دکتر مهدی اکبر زاده

بررسی نقش اینترنت بر گسترش حقوق اجتماعی زنان در جامعه ایران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد بافت
تاریخ دفاع : 1392/12/13 اساتید راهنما : دکتر ایرج جلالی

بررسی جامعه شناسی پددیه تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در شهرستان سردشت( مطالعه تطبیقی بین سردشت و شهرستان های مجاور)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 1395/06/14 اساتید راهنما : دکتر مسعود چلبی

نقش هخامنشیان در جنگهای پلوپونزی و تأثیر آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هخامنشیان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دفاع : 1388/10/02 اساتید راهنما : دکتر روزبه زرین‌کوب

هنردرمانى(موسيقى درمانى)

مقطع تحصیلی : کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : ميثم معافى

بررسی ابعاد حقوقی اعتراض ثالث نسبت رای داوری در حقوق ایران

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد بوشهر
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

افزایش سلامت قضایی و استاندارد کردن اطلاعات ثبتی با تاکید بر ثبت آنی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بایسته ها ضرورت های حقوقی سلامت روانی افراد در حقوق ایران در تطبیق با اسناد بین الملل حقوق بشر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

اثربخشی و کارایی به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی خوب در شورای اسلامی شهر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

جایگاه نظم و عدالت در تفسیر قضایی قواعد حقوقی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

شناسایی و تضمین حق های بنیادی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگرشی بر منشور حقوق شهروندی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

ابعاد مختلف امنیت شهروندی در پرتو معماری شهری با تاکید بر معماری اسلامی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بررسی مسئولیت مدنی دولت در مورد بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : حمید سلیمانی

بررسی حقوق بیماران در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به اسناد بین المللی حمایت از بهداشت و سلامت عمومی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد دشتستان
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

مطالعه ای پیرامون معارضه اسناد و بینه در اثبات دعاوی مدنی از منظر فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران با نگاهی به حقوق مصر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد بوشهر
تاریخ دفاع : 1399/05/30 اساتید راهنما : حمید سلیمانی

مسئولیت مدنی ناشی از شیوع و انتقال کرونا ویروس (رویکرد فقهی و حقوقی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد بوشهر
تاریخ دفاع : 1401/05/31 اساتید راهنما : حمید سلیمانی