نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Osteology of Gallaxidae

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : Museum Victoria Melbourne
تاریخ دفاع : 2016/09/10 اساتید راهنما : M. Gommom

Sequencing of complete mitochondrial DNA of Cyprinion macrostomum

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : University of Tokyo
تاریخ دفاع : 2006/11/30 اساتید راهنما : M. Nishida

طرحواره الگوی جمع الجمع نظام حکمرانی متعالیه

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : در حال پذیرش
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

تبیین الگوی تاب آوری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : 1398/07/15 اساتید راهنما :

توسعه‌ی کاربردهای تکنیک ماره در اپتیک تکینگی

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
تاریخ دفاع : 1397/10/09 اساتید راهنما : دکتر سیف اله رسولی

Intellect and Reason in Christian and Islamic philosophy

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : دانشگاه کاتولیک آمریکا
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : Dr. George F. McLean

مطالعه كالبد شناسي گوش مياني در گاوميش رودخانه¬اي بالغ.

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه : دانشگاه اروميه
تاریخ دفاع : 1395/04/13 اساتید راهنما : دكتر فرهاد سلطانعلي نژاد

دانشیار

مقطع تحصیلی : فوق دکتری
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :