نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مطالعه ویژگیهای جغرافیایی بیماری کیست هیداتید در استان فارس در دوره ده ساله 1382-1392 با روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دلنشگاه علوم پزشکی یاسوج
تاریخ دفاع : 1397/08/dd اساتید راهنما : دکتر محمد امین قطعی

مطالعه مقایسه ای رابطه مجاورت با مسیر عبور عشایرو عوامل محیطی بر وقوع بیماری لیشمانیوز پوستی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
تاریخ دفاع : 1398/06/20 اساتید راهنما : دکتر محمد امین قطعی

بررسی میزان شیوع بدریخت انگاری در دختران مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد در سال 1397

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : 1397/06/14 اساتید راهنما : دکتر فریده ملکشاهی

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1396

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : علوم پزشکی لرستان
تاریخ دفاع : 1396/05/15 اساتید راهنما : فریده ملکشاهی

اثرات احتمالي دانه کنجد بر بلوغ اپیدیدیمی اسپرم موش صحرايي بالغ

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع : 1394/11/11 اساتید راهنما : ئکتر قدرت الله محمدی

بررسی اثر ژل عصاره گياه عجوه (Arnebia euchroma) در درمان زخم اکسیزیونال در رات آزمایشگاهی

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحدزشکی تهران
تاریخ دفاع : 1393/03/07 اساتید راهنما : دکتر شهرزاد خاکپور

Oral and Dental Health Status in Patients with Primary Antibody Deficiencies

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه تهران
تاریخ دفاع : 1388/12/22 اساتید راهنما : دکتر قاسم میقانی

بررسی شیوع هموگلوبینوپاتی در بین دانش آموزان مدارس بوشهر

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
تاریخ دفاع : 1386/12/10 اساتید راهنما : دکتر علی موحد- نرگس عبیدی

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی سیر بر کیفیت منی در موش سوری تحت درمان با بوسولفان

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه ارومیه
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر علی سلیمان زاده

The correlation between endoscopig manifestations and pathology outcome for diagnosis of celiac disease

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

مقایسه تأثیر پروژسترون تزریقی و واژینال در جلوگیری از زایمان در زنان با خطر بالای زایمان زودرس خود به خودی

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ دفاع : 1394/06/12 اساتید راهنما : دکتر راضیه وندا- دکتر سروگل شهریور

بررسی عوامل و ویژگی های اپیدمیولوژیک انسداد روده در موارد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ دفاع : 1394/06/12 اساتید راهنما : دکتر سعادت محرابی

بررسي ارتباط هوش معنوي وسلامت عمومي دانشجويان دندان پزشکي

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : 1393/11/21 اساتید راهنما : حسن سمیاری- مجیده هروی کریموی

مطالعه تنوع ژنتيكي انگل فاسيولا ژيگانتيكا بر اساس ژن ميتوكندريايي آنزيم ND۱ در مناطق اندميك ايران

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه شیراز
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر محمد مؤذنی، دکتر حسن شریفی یزدی

بررسي امكان حضور مراحل نابالغ انگل فاسيولا هپاتي۱۳۹۴/۰۷/۲۱كا در كيسه صفراي گوسفند

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه شیراز
تاریخ دفاع : اساتید راهنما : دکتر محمد مؤذنی

مطالعه اثرات درماني آسپيرين بر روي پوكي استخوان در موش هاي صحرائي تخمدان برداشت شده.

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار
تاریخ دفاع : 1391/06/27 اساتید راهنما : دكتر ليلا محمديار

بررسی شیوع و تاثیر ریسک فاکتورهای احتمالی در پروگنوز نهایی ملانوم های آنورکتال و ژنیتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و ولیعصر

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ دفاع : 1394/04/10 اساتید راهنما : دکتر عباس علی بخشی- دکتر محمد حسن امامی رضوی

بررسی مولکولی بروسلوزیس در نمونه های خون و عقده های لنفاوی در شتر به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ای پزشکی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
تاریخ دفاع : 1393/05/01 اساتید راهنما : دکتر ابراهیم رحیمی- دکتر امیر شاکریان