نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

A preliminary study on the Gorgan-Rud (River) aquatic life: A limnological approach (from Gonbad to Gorgan-Dam). (In Farsi, with English Summary).

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دفاع : 1369/06/20 اساتید راهنما : دکتر بهرام حسن زاده کیابی

مدل تعالی سازمانیEFQM

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : آزاد اسلامی بافق
تاریخ دفاع : 1384/mm/dd اساتید راهنما : سلیمانی

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس طرح واره های ناکارآمد اولیه ، باورهای فراشناخت با ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : لرستان مرکزآموزش عالی نورآباد
تاریخ دفاع : 1397/10/01 اساتید راهنما : خدیجه فولادوند

بررسی و تحلیل فضای شهری

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : پیام نور
تاریخ دفاع : 1396/08/10 اساتید راهنما : سعید خزاعی

تحلیل جاپای بوم‌شناختی ساکنین بافت‌های فرسوده شهری(مطالعه موردی؛ منطقه دوازده تهران)

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه پیام نور مرکز ساری
تاریخ دفاع : 1389/06/30 اساتید راهنما :

بررسی دوره ی کارورزی بر سطح دانش علمی و عملی دانشجو معلمان

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
تاریخ دفاع : 1395/11/01 اساتید راهنما : دکتر علی اکبر ابن علی

بررسی انواع سنسور در مقیاس میکرو و نانو و کاربرد آنها در صنعت

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : شاهد
تاریخ دفاع : 1390/04/13 اساتید راهنما : دکتر سید احمد حسینی

رایانش ابری

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

ارزیابی برآورد فرسایش و رسوب با بهره گیری از مدلهای MPSIAC و EPM در حوضه رودخانه باغره (جنوب شرقی تربت حیدریه)

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : شهید بهشتی تهران
تاریخ دفاع : 1388/06/25 اساتید راهنما : دکتر حسن احمدی، دکتر محمد رضا ثروتی

کنترل تعقیب مسیر ربات سیار غیر هولونوم دو درجه ی آزادی با روش پسخوراند خطی ساز و شبکه های عصبی مصنوعی

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه :
تاریخ دفاع : اساتید راهنما :

شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در سطح مدیران مجتمع های آموزشی استان مازندران بر اساس تکنیک AHP از دیدگاه متخصصان و کارشناسان

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
تاریخ دفاع : 1391/11/05 اساتید راهنما : دكتر سکینه شاهی

الگوریتم مسیریابی شبکه های بی سیم ادهاک

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : ازاد اسلامی اهر
تاریخ دفاع : 1391/02/20 اساتید راهنما : سید حسین حسینی نژاد

شناخت بعد بصری طراحی شهری و طراحی بر پایه ی اصول کیفی آن

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد سلماس
تاریخ دفاع : 1391/06/12 اساتید راهنما : دکتر امیر شکیبامنش

امکانسنجی توسعه پایدار ژئوتوریسم دریاچه گهر با مدل ارزش افزوده

مقطع تحصیلی : دانشجوی کارشناسی
دانشگاه : لرستان
تاریخ دفاع : 1394/06/23 اساتید راهنما : زهرا یارمرادی